Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten heeft op maandag 17 december besloten om in te stemmen met de voorgelegde begrotingswijzigingen, onder voorbehoud van de uitkomsten van een evaluatie.

In de aanloop naar de vergadering van het Algemeen Bestuur hebben de gemeenteraden van de vijf gemeenten een zienswijze ingediend op de voorgestelde begrotingswijzigingen. Het Algemeen Bestuur heeft de zienswijzen in acht genomen en heeft unaniem besloten om in te stemmen met de begrotingswijzigingen, waarbij een voorbehoud is gemaakt dat de uitkomsten van de beoogde evaluatie nog tot aanpassingen in de voorgenomen uitbreiding van formatie moeten kunnen leiden.

Hilko Mak, voorzitter van het Algemeen Bestuur: “In de zienswijzen geven de gemeenten aan dat de structurele formatie-uitbreiding kritisch moet worden bezien. Het is goed dat de gemeenteraden een kritische houding aannemen. Dat past ook bij hun kaderstellende en controlerende rol. Ik constateer ook dat de raden in de zienswijzen aangeven dat zij de motivatie en inspanningen van de medewerkers van Peelgemeenten kunnen waarderen én dat alle gemeenteraden benadrukken dat de samenwerking binnen Peelgemeenten niet ter discussie staat. Dat is een goede basis om mee verder te gaan. We hebben in het Algemeen Bestuur een stevige discussie gevoerd over de voorgestelde formatie-uitbreiding. De conclusie was uiteindelijk dat niet instemmen met de begrotingswijzigingen geen optie is, omdat er dan problemen ontstaan bij de uitvoering van cruciale taken. Wel hebben we een voorbehoud gemaakt dat de evaluatie nog tot aanpassingen kan leiden. Hiermee doen we recht aan de belangrijke taken die Peelgemeenten uitvoert binnen het sociaal domein én de reacties die de gemeenteraden hebben geuit.”

In vrijwel heel Nederland staat het werk dat gemeenten doen binnen het sociaal domein onder druk. Gemeenten moeten met beperkte budgetten omvangrijke taken uitvoeren. Ook bij de Peelgemeenten is het in control brengen van de uitgaven een belangrijke prioriteit. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten speelt hierbij een belangrijke rol. Door coöperatief samen te werken tussen de GR en de vijf gemeenten, kunnen er stappen gezet worden in de monitoring en ondersteuning bij het beheersen van de zorgkosten en het beheersbaar houden van de uitvoeringskosten.

De GR Peelgemeenten ontstond op 1 januari 2017. Het eerste jaar stond in het teken van het op orde brengen van de dienstverlening voor de inwoners. Ook werd duidelijk dat er een flinke kwaliteitsimpuls nodig was om ontwikkelingsachterstanden in te lopen. Dit jaar is vooral ingezet in het op orde brengen van de backoffice. Peelgemeenten doet dit met een bedrijfsvoeringstak met veel éénpersoonsfuncties. Belangrijke taken als Financiën en Personeel & Organisatie worden door één medewerker vervuld. Dit maakt de organisatie kwetsbaar.

De organisatie kreeg bovendien te maken met enkele tegenvallers, waaronder een hoog ziekteverzuim en een leverancier die onverwachts besloot om te stoppen met het aanbieden van een cruciale bedrijfsapplicatie. Peelgemeenten moest op zoek naar een nieuwe leverancier en ondertussen moest de ‘winkel’ open blijven. Inmiddels is de nieuwe applicatie operationeel. Er loopt een aansprakelijkheidsclaim tegen de vorige leverancier. De vijf gemeenten hebben in hun zienswijzen gevraagd of de bedragen die voortkomen uit deze claim bij de gemeenten terecht komen. Dit is wat Peelgemeenten betreft vanzelfsprekend.

Peelgemeenten vindt het een goed moment om twee jaar na de start te evalueren. De afgelopen periode is gebleken dat hier vanuit de deelnemende gemeenten ook behoefte aan is. De komende maanden wordt toegewerkt naar een gezamenlijke visie op de samenwerking binnen de GR Peelgemeenten in de toekomst. Dit traject wordt begin januari 2019 opgestart als onderdeel van de evaluatie. De gemeenteraden worden hierij te zijner tijd betrokken.

 


Trefwoorden: gr peelgemeenten gemeenschappelijke regeling peelgemeenten peelgemeenten
Geplaatst

woensdag 19 december 2018 | 16.19 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 19 december 2018 | 16.25 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub