Op dinsdag 16 april hebben de colleges van B en W van de gemeenten Laarbeek, Someren en Asten een voorgenomen besluit genomen over het werkgeverschap van de Gezins- en Jongerencoaches die binnen hun gemeenten werkzaam zijn.

Nadat er een zorgvuldig proces is doorlopen, waarbij er zowel met de huidige aanbieders als met de GR Peelgemeenten is gesproken, kiezen de drie gemeenten voor het onderbrengen van de Gezins- en jongerencoaches bij de GR Peelgemeenten.

Het gaat hierbij in totaal om ruim vijftien formatieplaatsen. Daarbij dient aangetekend te worden dat in overleg met de GR Peelgemeenten nog een aantal zaken nader uitgewerkt moeten worden alvorens definitieve besluitvorming volgt.

Motivatie besluit

De drie gemeenten hebben vooraf onderstaande uitgangspunten geformuleerd voor het maken van een juiste afweging:

- verminderen kwetsbaarheid binnen de teams van Gezins- en Jongerencoaches

- meer mogelijkheden tot inzet specifieke expertises

- creëren van meer eenheid binnen het werkgebied van de GR Peelgemeenten

- processen op elkaar en op de GR Peelgemeenten af te stemmen, waardoor de organisatie van backoffice-activiteiten effectiever, efficiënter, duidelijker en tegen zo laag mogelijke kosten, ingericht kan worden.

De volgende overwegingen zijn van belang geweest bij het bepalen van de keuze van het werkgeverschap van de gezins- en jongerencoaches:

- Inwoners centraal: voor de inwoners willen de gemeenten dat ze de best passende ondersteuning krijgen. Daarbij wordt integraal, dus niet alleen vanuit het perspectief Jeugdwet, maar ook bijvoorbeeld de mogelijkheden en kracht van het voorliggend veld; denk bijvoorbeeld aan jongerenwerk, Wmo, Participatie en Veiligheid, gekeken en gehandeld.

- Transformatie: vanuit de gedachte dat de Gezins- en Jongerencoach de spil is in de toegang tot de jeugdhulp moet de transformatiegedachte goed ‘tussen de oren’ zitten: eigen verantwoordelijkheid in het gezin voor zover mogelijk, vroegtijdige, lichtere en tijdelijke inzet om zwaardere zorg later te voorkomen.

- Regie: om goed te kunnen sturen op deze transformatie en de koers van de gemeenten, vinden ze het een voorwaarde dat er een rechtstreekse aansturing is vanuit de gemeente.

- Deskundigheid van de Gezins- en Jongerencoaches: behoud van expertise en deskundigheid.

- Onafhankelijkheid: Er wordt door de gemeenten sterk aan gehecht dat de gezins- en jongerencoaches onafhankelijk hun taak kunnen uitvoeren.

- Kosten: de nieuwe invulling van het werkgeverschap mag niet meer kosten dan dat het nu doet.

- Gelijkheid tussen Gezins- en Jongerencoaches: er is een verschil in arbeidscontracten bij de Gezins- en Jongerencoaches. Het gaat hierbij om verschil in cao’s en dus in salaris en arbeidsvoorwaarden, verschillen in klachtenprocedure en tuchtrechtelijke aangelegenheden. Dit leidt tot ongelijke situaties binnen de teams. Dit willen de drie gemeenten opheffen.

- Bekostiging: er zijn voor dezelfde functie nu verschillen in de wijze van subsidie/inkoop en de bijbehorende tarieven en afspraken. Uniformiteit is een wens.

Gelet op bovenstaande uitgangspunten en overwegingen is de unanieme keus gevallen op het onderbrengen van de Jeugd- en Gezinscoaches bij de GR Peelgemeenten. Dit besluit heeft overigens geen invloed op de inwoners. Reeds afgegeven beschikkingen blijven gewoon doorlopen.


Trefwoorden: gezins- en jongerencoaches
Geplaatst

woensdag 17 april 2019 | 08.15 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 17 april 2019 | 09.20 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub