Koers waterschap Aa en Maas voor komende vier jaar bepaald

De coalitie, die bestaat uit Water Natuurlijk, CDA en Geborgden, heeft overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord ‘Waterbewust samen werken met Water’ en de financiële uitgangspunten voor de komende bestuursperiode 2019-2023.

Partijen zijn het er met elkaar over eens dat er in Oost-Brabant grote opgaven liggen om voldoende beschermd te zijn tegen overstromingen, problemen met droogte te voorkomen en te zorgen voor natuurlijk, gezond en schoon water.

De uitdaging voor waterschap Aa en Maas is het realiseren van een realistisch, realiseerbaar ambitieniveau, waarbij de rekening, noch de opgaven en risico’s worden doorgeschoven naar de toekomst. Met dit bestuursakkoord worden daarvoor de bestuurlijke accenten gelegd.

Doelen bestuursakkoord:
• beter voorbereid zijn op weersextremen zoals hevige regenval en droogte, om zo schade te
voorkomen aan bebouwd gebied, landbouw en natuur.
• bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas vergroten.
• het verbeteren van de waterkwaliteit in Oost Brabant voortvarend oppakken, te beginnen
met onze eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties.
• nog nadrukkelijker aan de slag gaan met maatschappelijke opgaven als energietransitie, de
landbouwtransitie, de bevordering van biodiversiteit en de versterking van landschapskwaliteiten.
• ten aanzien van de grote uitdagingen in het waterbeheer verdergaande samenwerking
zoeken met de partners en inzetten op een integrale aanpak.
• met het oog op de klimaatverandering en de klimaatadaptatie wil het waterschap koploper
zijn in de verduurzaming en kansen benutten voor de circulaire economie.

Partijen zijn erg tevreden dat er zo snel een akkoord is bereikt. Formateur Jan Kerkhof: “De partijen, die de coalitie vormen, hebben zich constructief opgesteld tijdens de besprekingen. Er was sprake van groot wederzijds vertrouwen en de wil om er samen uit te komen”.

Over het opgestelde bestuursakkoord zegt Ernest de Groot van Water Natuurlijk: “Met dit akkoord laat waterschap Aa en Maas zien, dat we ‘waterbewust samen willen werken met water’. We doen dit in goed overleg met alle partners en met onze kennis en kunde op het terrein van ruimte, landschap, water, bodem, milieu, natuur en recreatie.”


Trefwoorden: water natuurlijk waterschap aa en maas ernest de groot jan kerkhof
Geplaatst

dinsdag 23 april 2019 | 11.46 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 23 april 2019 | 10.48 uur

Auteur

Erik Bukkems


businessclub