Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 9 mei in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat o.a. 

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 28 maart

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven

6. Benoemen van de heer A.F.J. Bouw tot burgerlid in de commissie Burger en Bestuur

7. Aansluiten bij functiewaarderingssysteem HR21 voor de functie van griffier

8. Besluiten over zienswijze op conceptprogrammabegroting Metropoolregio Eindhoven 2020

9. Besluiten over zienswijze op ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB

10. Instemmen met vervolg experiment Samen voor Someren

11. Kennisnemen van actueel overzicht van de lopende leningen en instemmen met het blijven toewijzen van nieuwe leningen (starterslening, duurzaamheidslening, blijverslening en slooplening)

12. Vaststellen bestemmingsplan St. Antoniushof in Someren-Eind

13. Vaststellen bestemmingsplan Eindje 6 en omgeving

14. Vaststellen bestemmingsplan Slievenstraat 68

15. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Somerdaal

16. Vaststellen regeling met betrekking tot het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

17. Sluiting

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering gemeente someren
Geplaatst

woensdag 01 mei 2019 | 11.11 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 28 mei 2019 | 19.55 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub