Kadernota 2020 met fors structureel tekort

Na jaren van positieve financiële resultaten staat Someren nu voor de opgave om in de kadernota 2020 oplossingen te vinden voor een fors, structureel tekort.

De begroting voor 2020 laat op dit moment een geschat tekort zien van 1,1 miljoen oplopend tot circa 1,4 miljoen in 2023.

Reden hiervoor zijn voornamelijk externe ontwikkelingen:
1) De kosten van jeugdhulp binnen het sociaal domein stijgen.
- Wettelijk gezien kunnen zorgaanbieders tot vijf jaar na dato nog rekeningen van de door hen geleverde zorg indienen. Mede daardoor ontstaat nu pas een reëel beeld van de daadwerkelijke
kosten in de voorgaande jaren. Eerdere jaren leek het beschikbare budget toereikend voor het uitvoeren van de naar de gemeente doorgeschoven taken. Dat beeld moet nu worden bijgesteld.
- Ook is er een stijgende lijn te zien van de huidige jeugdhulpkosten. Sinds de decentralisatie van 2015 kampen gemeenten landelijk met begrotingstekorten door het uitvoeren van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Dit mede dankzij de structurele kortingen op de budgetten die het Rijk doorvoerde. Voor het eerst (2018) levert dit nu ook voor de gemeente Someren een flink financieel tekort in het sociaal domein op.

2) Vanuit de BBV (Besluitvorming begroting en verantwoording provincies en gemeenten): de boekhoudkundige richtlijnen zien met ingang van dit jaar strikter toe op het onderscheid tussen structurele en incidentele kosten. Dat wil zeggen dat een aantal incidentele begrotingsposten door de Provincie niet langer als incidenteel mogen worden aangemerkt. Het structurele begrotingssaldo neemt hierdoor af en wordt in dit geval negatief.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de tekorten.

3) Daarnaast spelen er nog zaken zoals de landelijke cao onderhandelingen, de stijgende kosten van het onderhoud van (onderwijs)gebouwen, de benodigde handhavingscapaciteit en de ontwikkelingen op het gebied van milieuvergunningen die de nodige financiële impact hebben.

Om de begroting toch sluitend te krijgen stelt het college de gemeenteraad een aantal
mogelijkheden voor grotendeels gericht op het verlagen van uitgaven, deels gericht op het verhogen van inkomsten. Deze mogelijkheden variëren van het faseren van investeringen tot het verhogen naar 100% kostendekkende legestarieven, het doorlichten van alle begrotingsposten en het verhogen van de onroerend zaak belasting boven op de indexering.

De kortetermijnoplossingen zijn onvoldoende om een gezonde financiële situatie te realiseren op de lange termijn. Er wordt de komende maanden een plan van aanpak gemaakt om tot een heroverweging van de gemeentelijke taken te komen. Dit moet leiden tot duidelijkheid voor het opstellen van de begroting van 2021 en volgende jaren.

Op woensdag 22 mei staat de kadernota geagendeerd voor de commissie Ruimte voor toelichting en een eerste bespreking. Donderdag 6 juni vindt de besluitvorming plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering.


Trefwoorden: kadernota
Geplaatst

donderdag 09 mei 2019 | 19.52 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 09 mei 2019 | 20.53 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub