Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 6 juni in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat o.a. 

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 9 mei

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019 van de GR Peelgemeenten

6. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2020 BSOB

7. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op 1e concept Ondernemingsplan Senzer 2020-2023

8. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpprogrammabegroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant-Zuidoost

9. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

10. Instemmen met gewijzigde begroting 2019 en (meerjaren)begroting 2020-2023 van de gemeenschappelijke regeling Blink

11. Vaststellen Startnotitie Regionale Energietransitie Metropoolregio Eindhoven

12. Vaststellen jaarverslag Handhavingsprogramma gemeente Someren 2018

13. Vaststellen bestemmingsplan Hollestraat 3 en ongenummerd

14. Vaststellen Kadernota 2020

15. Sluiting.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

woensdag 29 mei 2019 | 06.55 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 26 juni 2019 | 08.45 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub