De gemeenteraad van Asten hield op woensdag 19 juni een themabijeenkomst in de hal van het gemeentehuis.

De avond was bedoeld voor verenigingen en organisaties die bericht hebben ontvangen dat zij mogelijk betrokken worden bij de bezuinigingen, die er aan gaan komen. 

Verenigingen en organisaties kregen de gelegenheid hun situatie toe te lichten en de gemeenteraadsleden konden verduidelijkende vragen stellen. 

De gemeente Asten bereidt zich voor op extra bezuinigingen de komende jaren door financiële tegenvallers. Voor een belangrijk deel komt dit door de hoge uitgaven op het sociaal domein (Wmo, jeugdzorgvoorzieningen e.d.) en een lagere bijdrage van het Rijk in het gemeentefonds.

De gemeente wil in de toekomst financieel gezond blijven. Daarom moet de gemeente nu maatregelen nemen. Op basis van de huidige inzichten gaat de gemeente uit van drie mogelijke scenario’s.

Dit zijn:
- geschat jaarlijks tekort van € 1,5 miljoen
- geschat jaarlijks tekort van € 2,5 miljoen
- geschat jaarlijks tekort van € 3,2 miljoen

De huidige verwachting is dat een geschat tekort van rond de € 3,2 miljoen in 2023 op dit moment het meest reëel is.

Intern zijn er al bezuinigingsmaatregelen genomen in de bedrijfsvoering maar dit levert onvoldoende op, gelet op het te verwachten grote tekort. De gemeente heeft aanvullend hierop een maatregelenpakket samengesteld van mogelijke bezuinigingen en/of lastenverzwaring.

Er zijn meer maatregelen samengesteld dan direct nodig zijn op dit moment. Op die manier blijven er ook maatregelen voorlopig op de plank liggen.

De gemeenterraad zal hierover in de raadsvergadering van 2 juli (aanvang 17.00 uur) - bij de behandeling van de Voorjaarsnota - een standpunt innemen.

De finale besluitvorming vindt plaats bij de vaststelling van de begroting voor 2020 (raadsvergadering dinsdag 5 november).


Trefwoorden: gemeentehuis asten voorjaarsnota scenario-ontwikkeling bezuiniging
Geplaatst

zaterdag 22 juni 2019 | 08.59 uur

Laatst gewijzigd

zaterdag 22 juni 2019 | 10.00 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub