Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 5 maart in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

De agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 30 januari.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Instemmen met zienswijze op 1e begrotingswijziging 2020 Peelgemeenten.

6. Kennisnemen van bestuursopdracht GGD en 1e wijziging begroting GGD Brabant-Zuidoost.

7. Instemmen met zienswijze op het wijzigen van de herstelbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 gemeenschappelijke regeling Senzer.

8. Instemmen met zienswijze op Kadernota 2021 BSOB.

9. Instemmen met invoeren 30 km-zone in de Kanaalstraat in het traject tussen de Geldestraat en Ter Hofstadlaan.

10. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied - deelgebied 2.

11. Vaststellen beleid Huisvesting Arbeidsmigranten 2020.

12. Vaststellen controleprotocol accountantscontrole 2019-2021.

13. Vaststellen 1e wijziging op de tarieventabel bij de Legesverordening 2020.

14. Sluiting.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

zaterdag 29 februari 2020 | 17.19 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 29 april 2020 | 06.43 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub