Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 2 juli in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 19.00 uur.

De agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 4 juni.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Aanwijzen afvaardiging raad naar Raadstafel 21 Metropoolregio Eindhoven.

6. Afzien van het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 VRBZO en ontwerpbegroting 2021 voor kenisgeving aannemen.

7. Instemmen met begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024 van Gemeenschappelijke Regeling Blink.

8. Kennisnemen van en formuleren van reactie op de concept Regionale Energiestrategie MRE.

9. Beschikbaar stellen krediet ad. € 5.903.000 voor aanpassen en uitbreiding van het Varendonck College Kanaalstraat 14 in Someren.

10. Instemmen met de maatregelen, voortvloeiende uit de evaluatie Samen voor Someren.

11. Vaststellen startnotitie Transitievisie Warmte gemeente Someren.

12. Vaststellen Streefbeeld van ons landelijk gebied in de Metropoolregio Eindhoven 2020.

13. Vaststellen beleidsdocument 'Evaluatie zonneparken en windmolens 2020'.

14. Vaststellen jaarstukken 2019 gemeente Someren.

15. Vaststellen Kadernota 2021 gemeente Someren.

16. Sluiting.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit.


Trefwoorden: gemeenteraadsvergadering
Geplaatst

donderdag 25 juni 2020 | 13.56 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 15 september 2020 | 20.44 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub