Het College van B en W van de gemeente Someren hield op dinsdag 4 januari de nieuwjaarsreceptie.

Tijdens de drukbezochte receptie in het gemeentehuis hield burgemeester Veltman zijn nieuwjaarstoespraak. Dit was zijn tekst: Dames en heren, Van harte welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie en in deze vernieuwde raadszaal. Helaas hebben we voor vanavond het meubilair moeten verwijderen, maar ik nodig u graag uit om nog eens te komen kijken naar de nieuwe inrichting. Het is goed om te constateren dat u ook dit jaar weer in grote getalen hier aanwezig bent om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. En ook dit jaar doen wij dat weer begeleid door de klanken van het seniorenorkest. Seniorenorkest, hartelijk dank daarvoor. Ook een traditie is dat vanavond wederom de Zummerse Mens bekend gemaakt zal worden, waarbij ik nu al de mensen wil bedanken die zich hiervoor hebben ingezet. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een forse crisis die u wellicht ook zakelijk of persoonlijk heeft getroffen. Onverantwoord financieel handelen wereldwijd heeft vele mensen en instituties in grote ellende gestort. Onduidelijk is nog of we het dieptepunt voorbij zijn of dat de klap in sommige sectoren nog moet komen. Er lijken in bepaalde bedrijfstakken gelukkig weer lichtpuntjes te gloren, ook in onze regio, hoewel het vertrouwen dat zo bepalend is voor onze economie, nog niet terug is. Als gemeente merken wij dat doordat bouwkavels die toegewezen waren, teruggegeven worden en dat de bouw van woningen behoorlijk vertraagd is. Vaak raakt men het eigen huis niet kwijt of is er onzekerheid over het inkomen. Een betere regelgeving en een verbeterd toezicht worden de oplossingen genoemd om financiële crises voor de toekomst te voorkomen. Het is de vraag of het alleen een financiële crisis is of dat we ook moeten spreken van een morele crisis, immers aan financieel handelen van mensen liggen ook morele overwegingen ten grondslag. En het valt te betwijfelen of moreel verantwoord handelen alleen in regels te vatten is. Het deel uitmaken van een samenleving vraagt ook het hebben van respect en vertrouwen op velerlei terrein. En dat respect en vertrouwen is de laatste jaren behoorlijk onder druk komen te staan, mede doordat bestaande structuren en zekerheden verdwenen zijn. Kerken, vakbonden, omroepen, kranten of politieke partijen, ze hebben het allemaal moeilijk. De een betreurt dit in hoge mate, de ander beschouwt dit als de emancipatie van de eigentijdse burger die op alle terreinen zoveel mogelijk vrijheid moet hebben. In deze tijd van globalisering lijkt het streven naar maximale ruimte voor het individu soms het allerbelangrijkste. Deze globalisering wordt voornamelijk ingegeven door economische motieven waarbij de nadruk op geld en consumeren de boventoon voert. Helaas leidt deze ontvoogding van de burger ook vaak tot een verlies aan normen en waarden waarbij respectloze bejegening van elkaar hand over hand toeneemt. Vorig jaar heb ik daar ook bij stilgestaan en het is helaas niet beter geworden. Reclame en dus de commercie spreken de burger steeds meer aan als individu en het lijkt wel alsof de burger als medeburger steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Een gevolg van deze ontwikkeling is dat het algemeen belang, en dus ook het gemeenschappelijk belang, steeds meer onder druk komt te staan en dat heeft ook gevolgen voor de positie van de overheid. De roep om een terugtredende overheid kan mijns inziens alleen maar gestalte krijgen als de burger zelf meer verantwoordelijkheden op zich neemt en als deelnemer aan de samenleving daarbij ook het belang van de ander in ogenschouw neemt. Een goed en verantwoord burgerschap dus. Ik vrees echter dat deze verschuiving van verantwoordelijkheden moeilijk tot stand komt. Maximale vrijheid voor het individu zal vaak botsen met rekening houden met de ander. De burger brengt de overheid vaak in een lastig parket, door enerzijds te roepen. “Tegenwoordig mag ook niks meer” en soms in dezelfde zin als het hem beter uit komt "Tegenwoordig mag ook alles maar”. De burger verwacht blijkbaar nog steeds veel van de overheid, en terecht. Maar de burger zal dan ook moeten accepteren dat de overheid in het algemeen belang regels moet hanteren waarmee ze het niet eenieder naar de zin kan maken. Hoeder zijn van het algemeen belang is de essentie van de overheid. Daarentegen heeft de overheid wel de plicht om zich te verantwoorden voor zijn regelgeving. Niet te begrijpen regels of overbodige regelgeving leiden bepaald niet tot naleving en moeten afgeschaft worden. Daarnaast moeten we ook bestaande procedures tegen het licht houden en streven naar verantwoorde vereenvoudiging. Parallel aan veel regelgeving zien we een maatschappij ontstaan waarin controleerbaarheid soms belangrijker lijkt te worden dan kwaliteit en effectiviteit. Als de statistieken maar goed zijn ingevuld, meten en weten lijken soms belangrijker dan kwaliteit en doeltreffendheid van beleid. Het streven naar een andere ordening tussen overheid en burger is niet gemakkelijk en zal toch bij onszelf gevonden moeten worden. Een goed burgerschap uitgaande van respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar is hiervoor de basis. Respect en vertrouwen hebben ook alles te maken met luisteren naar elkaar en interesse hebben in elkaars argumenten en staan haaks op het willen doorzetten van de eigen opvatting met voorbijgaan aan de argumenten van de ander. Macht is vaak de vijand van het argument en staat haaks op de overtuiging. Vorig jaar sprak ik al over de bezuinigingen die op onze gemeente afkomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat wij in Someren 1,2 miljoen euro structureel minder krijgen van het rijk. Dit betekent dat ook wij moeten bezuinigen. Het college heeft een nota opgesteld waarin gekeken is naar de kerntaken van de gemeente en waarbij bezuinigingsmogelijkheden in beeld zijn gebracht. Op 15 december heeft het college deze nota aan de raad aangeboden en de raad gaat de komende maanden in gesprek met het maatschappelijk middenveld om daarna in de raadsvergadering van april zijn keuzes te maken. Onze samenwerking met de gemeente Asten krijgt steeds meer gestalte. Door deze samenwerking willen wij besparingen bereiken en onze kwetsbaarheid als kleine gemeente verminderen en waar mogelijk komen tot kwaliteitsverbeteringen. Afgelopen jaar hebben wij evenals twee jaar geleden meegedaan aan het onderzoek “Waar staat je gemeente”. Hierbij wordt de dienstverlening van de gemeente aan de inwoners en de tevredenheid hierover van de inwoners onderzocht. Twee jaar geleden scoorden wij al goed en wij waren blij verrast dat wij dit jaar van de 28 deelnemende gemeenten als beste uit de bus kwamen. Een resultaat om trots op te zijn, en dat ook wat zegt over de Somerense relatie burger–overheid. Wij blijven bezig met het verder ontwikkelen van onze dienstverlening zowel digitaal als fysiek. Per 1 januari 2012 willen wij in onze hal een klantcontactcentrum gerealiseerd hebben, waarbij de vragen van de burger zoveel mogelijk op één plaats afgedaan kunnen worden. Veel van onze werkzaamheden betreffen de gewone dienstverlening aan de burger. Daarnaast staan er volgend jaar in alle portefeuilles grote projecten op stapel. Soms betreft het verdere voorbereiding, soms de uitvoering. Te noemen zijn het realiseren van een blauwe zone in het centrum, de ontwikkeling van industrieterreinen, het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied en het bestemmingsplan voor het Landbouwontwikkelingsgebied, de integrale dorpsontwikkelingsplannen voor onze kernen, de aanleg van de verlengde Loovebaan en de herinrichting van de Postelstraat. Plannen die veel tijd kosten en soms erg vertraagd worden door ingewikkeldheid of bezwaarprocedures. De gemeente is er voor alle inwoners. Dit betekent dan ook dat wij veel inzet blijven plegen om eenieder te laten participeren in onze samenleving. Lukt dat niet via betaald werk, dan proberen wij mensen op andere manieren te stimuleren tot deelname. Bestuurlijk gezien blijft een sterk Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, het SRE, belangrijk voor onze regionale samenwerking en voor de economische uitbouw van ons gebied. Een sterke regio die in mondiaal verband kan blijven concurreren is niet alleen belangrijk voor Eindhoven, maar voor heel onze regio waarin stad en platteland zullen moeten blijven samenwerken. Tot slot wil ik nog een klein, maar belangrijk item noemen. Komend jaar is het Europees jaar van het Vrijwillgerswerk. Ook in Someren en Asten zal daar aandacht aan geschonken worden. Vrijwilligerswerk is het cement in onze samenleving en zal zeker ook in de toekomst belangrijk blijven. Dames en heren, ik heb vanavond een aantal bespiegelingen met u willen delen die misschien wel prikkelend waren maar volgens mij ons aller aandacht vragen. Daarnaast heb ik u deelgenoot willen maken van een groot aantal zaken die op de rol staan en die ons ook komend jaar weer voldoende uitdaging bieden. Wij willen ook komend jaar als bestuur en organisatie weer voor u klaar staan om samen met u zaken te realiseren in het belang van onze Somerense samenleving, waar we met zijn allen trots op mogen zijn en waar het goed toeven is. Laten we elkaar blijven stimuleren en uitdagen. Ik wens u allen een gezond, gelukkig en respectvol 2011. Alfred Veltman 4 januari 2011

Trefwoorden: nieuwjaarstoespraak biurgemeester veltman
Geplaatst

woensdag 05 januari 2011 | 11.53 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 11 januari 2011 | 20.26 uur


businessclub