De gemeente Someren hield op maandag 2 januari een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Someren.

De avond werd muzikaal opgeluisterd door Seniorenorkest Groot-Someren.

Burgemeester Alfred Veltman hield er zijn laatste nieuwjaarstoespraak.

Dames en heren,

Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie, plezierig om te zien dat u weer in groten getale gekomen bent om elkaar te ontmoeten. Zoals gewoonlijk luistert het seniorenorkest onze receptie muzikaal op. Ze vormen een gewild muzikaal gezelschap, want ik begreep zelfs dat ze keuzes hebben moeten maken omdat niet het gehele orkest hier in de foyer geplaatst kon worden. Seniorenorkest bedankt, jullie kunnen ook terugkijken op een mooi jubileumjaar.

Als we terug kijken op 2016 dan heeft onze gemeente een roerig jaar achter de rug. Nog dagelijks worden we geconfronteerd met de verwoestende gevolgen van de hagelstorm van 23 juni. De zeilen op de daken vertellen ons dat veel panden nog niet zijn hersteld. We gaan de komende tijd nog inventariseren wat hier de reden of oorzaak van is. In juli en augustus hebben we twee inloopavonden belegd in De Ruchte waar mensen met hun verhaal terecht konden of waar ze vragen konden stellen. De opkomst was gering, blijkbaar hebben de meeste mensen zich goed gered ondanks de rampspoed die hen is overkomen. Dit zegt ook iets over de kracht van onze Somerense samenleving. Via onze website en via telefonisch contact hebben we ook veel informatie kunnen geven. In de nacht van 5 op 6 november brak brand uit in een grote stapel banden bij het bedrijf Van den Hoogen in Someren-Heide. De rook en roetoverlast waren tot op grote afstand te merken en heeft veel inwoners van met name Someren-Eind en Someren-Heide grote overlast bezorgd. Voor de aanliggende inwoners van Someren-Heide zijn het ook angstige dagen geweest. Gelukkig is de brandweer erin geslaagd om het vuur veel sneller te bedwingen dan verwacht en is door het opleggen van bestuursdwang het gehele terrein binnen de afgesproken termijn van afvalresten ontdaan. Met de ondernemer waren en zijn wij in overleg over zijn toekomst. We hebben als gemeente Someren voor een aantal onderwerpen veel belangstelling van andere overheden gehad. De ontwikkeling van ons buitengebied, aanpak van niet legale situaties, perspectief bieden aan agrariërs die willen stoppen en kansen scheppen voor nieuwe ontwikkelingen, wordt door de provincie erg gewaardeerd. Collega-gemeenten zijn belangstellend naar de instrumenten die wij hiertoe gebruiken zoals sloopregeling, sloopsubsidies en grondbank. Zeker na de storm van 23 juni is het verheugend te constateren dat wij op 20 december al de 400e sloopmelding van 2016 binnenkregen. Het zal ons buitengebied zeker ten goede komen. Ook met het vergroten van de weerbaarheid van onze jeugd hebben wij veel aandacht en waardering gekregen van andere gemeenten. De bedoeling is om met name jeugdigen sterker in hun schoenen te laten staan als het gaat om verlokkingen van alcohol en drugs. De intergemeentelijke samenwerking in de Peel houdt ons bezig. Na het opzeggen van de Peel 6.1 samenwerking door Helmond, hebben we met de andere Peelgemeenten vol ingezet op de samenwerking met ons vijven onder de naam Peelgemeenten. Deze samenwerking betreft in eerste instantie de WMO en de Jeugdzorg. Ons voornemen was om daar op 1 januari 2017 mee te starten en daar zijn we in geslaagd, de nieuwe organisatie is klaar, gehuisvest in Deurne en de medewerkers zijn in dienst van die organisatie. Verheugend daar bij is dat de WMO-consulenten voor Someren nu ook weer werken vanuit het gemeentehuis van Someren en ook gewoon via het Klant Contact Centrum van Someren bereikbaar zijn. De intergemeentelijke samenwerking houdt ons in de nabije toekomst zo wie zo bezig. In opdracht van de provincie moeten alle Brabantse gemeenten een bestuurskrachtmeting doen. Voor De Peel is afgesproken is dat deze vóór 1 juli 2017 op het provinciehuis ligt. Bij brief ontvangen op 22 december wees de provincie ons nogmaals op deze afspraak. Iedere gemeente moet individueel een toekomstvisie opstellen waarbij we de maatschappelijke opgaven in beeld brengen, diverse toekomstscenario`s schetsen en een keuze maken voor het bestuurlijk gewenste toekomstscenario. We moeten dit proces doorlopen samen met onze inwoners en het maatschappelijk veld . Èn in afstemming met onze buurgemeenten. Daarnaast moeten we de zes toekomstvisies met elkaar in verband brengen en komen tot een gewenst bestuurlijk toekomstscenario voor de Peel. De bedoeling van de bestuurskrachtmeting is uiteraard om het bestaansrecht als zelfstandige gemeente te bewijzen dan wel een andere keuze te maken. En er is veel beweging op dit onderwerp in Zuid-Oost Brabant. Bij een vrijwillig samengaan van Nuenen en Son en Bruegel wil de provincie dat beide gemeenten taken op het gebied van ruimtelijk ontwikkeling en economie afstaan aan Eindhoven. Van de vijf Kempengemeenten hebben er dadelijk vier een waarnemend burgemeester, van een aantal een bewuste keus. Dit zal ongetwijfeld tot bestuurlijke beweging daar leiden. Beweging die ongetwijfeld druk op andere gemeenten zal veroorzaken. Vanuit economisch en ruimtelijk perspectief is deze opschaling wellicht begrijpelijk, een gemeentebestuur op grotere afstand en besturend over een groter gebied zal echter gedwongen zijn andere keuzes te maken. Dit zal ongetwijfeld ten koste gaan van lokale maatschappelijke voorzieningen. De financiële ratio zal dan veel meer bepalend zijn dan de lokale keuze om een voorziening per se in stand te willen houden. En dat op een ander niveau grootschaligheid bepaald niet alleen tot tevredenheid leidt is te zien aan de globalisering en de gevolgen daarvan. De positieve gevolgen hiervan zijn niet evenredig bij eenieder terechtgekomen, die worden het meest ervaren door de hoger opgeleide bovenlaag. Emeritus-hoogleraar Nic Douben stelde in een artikel in het Eindhovens Dagblad van 24 december dat de groei van het Bruto Nationaal Product weinig zegt over het menselijk welbevinden. Hij wees op een onderzoek van de Rabobank samen met de universiteit van Utrecht waaruit bleek dat juichkreten over de economische groei niet sporen met het welbevinden van zeer veel Nederlanders. Onzekerheid over inkomen, banen, huisvesting, onderwijs en de kosten van gezondheidszorg dragen bij aan onlustgevoelens. Daarnaast is tevreden zijn natuurlijk ook een kunst, zeker in een tijd waarin marktwerking die ontevredenheid alleen maar lijkt aan te wakkeren. En dat geldt ook op andere terreinen zoals het bestuur. Professor Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau formuleerde dat heel treffend in een interview in het blad van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, ik citeer: “Burgers zijn klanten gemaakt. Maar klanten gedragen zich anders dan burgers. Eisen datgene waarvoor ze hebben betaald. Maar voelen geen plicht tegenover de gemeenschap.” Einde citaat. Putters wijst op de noodzaak van een nieuw sociaal contract, vroeger bestond dat uit de regels van de verzorgingsstaat. Hij pleit voor een herdefiniëring van het begrip solidariteit, dit begrip moet verder gaan dan inkomensverdeling, maar ook betrekking hebben op meedoen, op baanzekerheid, op tegengaan van uitsluiting op basis van etniciteit of leeftijd. Overheid en bedrijfsleven zouden hiertoe de handen ineen moeten slaan. Maar de overheid in ons land wordt gestuurd door de politiek.

Volgend jaar maart zijn er verkiezingen. En waar de politiek juist de handen ineen zou moeten slaan en de verbinding zou moeten zoeken, zien we steeds meer politieke partijen ontstaan. Het politieke landschap verbrokkelt terwijl men elkaar op zou moeten zoeken op basis van een gemeenschappelijkheid en een visie. Politieke partijen zouden een brede toekomstvisie moeten schetsen vertolkt door moreel en waarden gedreven leiderschap. Keuzes lijken tegenwoordig veel meer bepaald te worden door één onderwerp of door de tijdgeest. In dit verband is passend de waarschuwing van de Deense filosoof Kierkegaard, die stelde: “Wie met de tijdgeest trouwt, is doorgaans snel weduwnaar”. Dit wordt de grootste uitdaging van de nabije toekomst, het herstellen van de verbinding, hoewel deze gelukkig in onze lokale samenleving nog behoorlijk aanwezig is. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin we ook willen komen tot een nieuwe visie op ons kern winkelgebied, maatschappelijke ontwikkelingen dwingen ons daartoe. Wij willen dit onderwerp breed aanvliegen in overleg met alle betrokkenen, zowel pandeigenaren, exploitanten als consumenten. De aanleg van glasvezel in het buitengebied loopt helaas minder voorspoedig dan wij wensten, hopelijk komt er dit jaar garen op de klos. Het afgelopen jaar hebben we wederom veel woningbouwkavels verkocht en de volgende uitbreidingslocatie Groote Hoeven komt in zicht. Met de verkoop van bedrijventerreinen gaat het nog steeds goed. Alleen voor het Vaartje in Someren Eind zouden we nog een aantal gegadigden kunnen gebruiken. Ik vrees dat handhaving ook het komende jaar onze volle aandacht zal blijven vragen. Het aantal panden dat ik heb moeten sluiten vanwege drugs gerelateerde zaken is helaas alleen maar toegenomen. De huisvesting van vluchtelingen, mensen met een verblijfsstatus, heeft ons als gemeenten ook veel tijd en inzet gekost. We hebben geprobeerd hier zo goed mogelijk over te communiceren. De afgelopen jaren hebben we in Someren al een paar honderd statushouders gehuisvest en altijd zonder noemenswaardige problemen. De ervaring leert ook dat zo gauw de nieuwe inwoners een gezicht krijgen de acceptatie vaak gemakkelijker is. Ik ga ervan uit dat wij ook voor hen die nog komen in de nabije toekomst een gastvrije gemeente zullen zijn. En dat ook nieuwe initiatieven in onze gemeenschap mogelijk zijn en gewaardeerd worden bleek wel uit het succes van de Glazen Kooi. Op initiatief van café Uncle Buck slaagde een aantal jongeren erin om meer dan 7.700 euro bijeen te brengen voor de bewoners van zorgcentrum Sonnehove. Een geweldig resultaat dat smaakt naar meer. Zo dadelijk gaan wij over tot een andere Somerense traditie, de bekendmaking van de Zùmmerse Mens 2016. Een persoon in wie wij het vele vrijwillige werk dat in onze mooie gemeenschap wordt verricht willen waarderen. Ook een traditie om in ere te houden. Dames en heren, ik ben aan het eind van mijn toespraak en we staan aan het begin van een nieuw bestuurlijk jaar dat veel veranderingen te weeg zal brengen. De Verenigde Staten krijgen een nieuwe president, wij krijgen een nieuw parlement en een nieuwe regering en last but not least, u krijgt een nieuwe burgemeester. Ik zal nog bijna elf maanden dit mooie ambt in deze hartverwarmende gemeenschap uitoefenen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de vertrouwenscommissie samen met de Commissaris der Koning erin zal slagen op een uitstekende manier in mijn opvolging te voorzien en haar of hem wens ik even veel plezier en voldoening toe als ik in de aflopen zeventien jaar heb gehad. Ik wens u allen een voorspoedig en alleszins gelukkig en gezond 2017 toe. Dank u voor uw aandacht.


Trefwoorden: nieuwjaarsreceptie nieuwjaarstoespraak burgemeester alfred veltman alfred veltman
Geplaatst

dinsdag 03 januari 2017 | 19.21 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 04 januari 2017 | 12.03 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub