De gemeente Asten hield op woensdag 11 januari de nieuwjaarsreceptie. Deze werd geopend met de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hubert Vos.

De tekst: 

Dames en heren,

Welkom op de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst in De Klepel.

Fijn, dat u er bent om elkaar te ontmoeten en ieder het beste toe te wensen.

Ik wens u en uw dierbaren, mede namens de raad en het college van B en W, ook een mooi jaar toe.
Met de beste wensen, een gelukkig nieuw jaar, in goede gezondheid, voor u en uw naasten, voor de gemeente Asten.

2016

Kijkend naar de wereld was het voorbije jaar een vervolg op 2015.
De voorbeelden kunnen nieuw zijn. De onzekerheid, woede, angst en onrust zijn niet verdwenen.
Brexit, .een mislukte coup in Turkije, de verkiezingen in de Verenigde Staten, de gruwelijke aanslagen overal. De media brengen de beelden veel, te veel binnen. Het valt niet altijd mee de instabiele wereld te snappen.

Oorlog en geweld zorgden eind 2015/begin 2016 voor een forse toestroom van vluchtelingen. Gaandeweg het jaar is deze toestroom sterk afgenomen. In mijn toespraak van vorig jaar sprak ik over Asten, dat zich - bij de opvang van vluchtelingen - geloofwaardig presenteert en kiest voor de lange termijn aanpak. We hebben onze taakstelling om de toegelaten vluchtelingen/statushouders in 2016 passende woonruimte te bieden, nagenoeg waargemaakt. (cijfers in het ED behoeven een nuancering). Er ligt daarenboven voor ons een verantwoordelijkheid om mogelijkheden te bieden deze inwoners in Asten te laten integreren. Werkbedrijf Senzer en anderen gaan zich hiervoor inzetten. Zelf moeten zij op de weg ook invoegen.

Op 23 juni 2016 werd een deel van onze regio, Asten, getroffen door een hevige klimatologische uitspatting. Was het in 2015 een tornado, nu een supercel. Een stortvloed van hagelstenen, hier en daar ter grootte van een tennisbal, trok een spoor van verwoesting door onze gemeente. In de nafase hebben we zelf als Asten onze rollen opgepakt. De inzet van onze medewerkers in de organisatie was breed op water- en hagelschade, dan staat er één team. We misten de concrete aandacht van Den Haag en concrete maatregelen of perspectief van de Provincie. De schade is bij menigeen nog steeds voelbaar, problemen niet altijd opgelost.

2016 liet in Asten allerlei zaken zien. Ik ben daar trots op.

Asten koerst op eigen kracht, visie op samenwerking in netwerken.

De samenwerking op het gebied van zorg met vijf Peelgemeenten staat er al. Met een unanieme bestuurlijke wil is daar door secretarissen en tal van medewerkers prima werk verricht. Asten laat zich daarbij voortdurend zien als trekker én betrouwbaar partner.

2017 wordt een ontwikkeljaar.

Ook de samenwerking met zeven gemeenten in het werkbedrijf Senzer (Participatiewet) mag er wezen.

Met het Peelland Interventie Team werken de zes Peelgemeenten samen op het terrein van Arbeidsmigranten en de ruimere context van Ondermijning.
.
Het samengaan van de buitendienst Asten en Someren is op personele vlak geslaagd, er staat een team zonder cultuurissues.

Een krachtige gemeente brengt ook haar maatschappelijke opgaven in beeld, samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daar gaan we in 2017 daadwerkelijk mee aan de slag. Ik kom daar op terug.

Doorgaan op de goede weg.

Bij de woningbouw boeken we in Heusden-Oost en locatie Hartmann goede voortgang. Woningen in Ommel zijn opgeleverd en Loverbosch fase 1a is vrijwel uitverkocht. Veertig woningen zijn opgeleverd, ruim veertig in aanbouw. Het monumentale deel Bartholomeus wordt verbouwd, een sloopvergunning voor Anneke de Bruijn is verleend.

Het openbaar gebied in de Bloemenwijk is heringericht.  De Burgemeester Wijnenstraat, de weg langs het Koningsplein en de bocht Kerkstraat zien er prachtig uit. Er is gestart met de Heerbaan. De brede school Het Talent is geopend.

De begroting 2017 is prima sluitend, de uitvoering van het meerjarenplan ligt op schema.

Verschillende beleidsdocumenten zijn vastgesteld: ik noem de Woonvisie, het Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan, de Geurverordening.

Plan van Aanpak Burgerparticipatie en Burgerinitiatief.

Het betrekken en betrokken houden van onze burgers is een LEITMOTIV. Burgerparticipatie is één ( loopt goed) en stimuleren burgerinitiatief is twee (daar hebben we echt nog een ontwikkeling door te maken, zowel de gemeenschap, de burgers zelf als de gemeente).

De burgers zijn mondiger, melden zich wel.
We willen onze dienstverlening bijsturen op de behoefte en wensen van de klant.
Wij ontvangen 2.500 meldingen per jaar over het openbaar gebied via de BeterBuitenapp.
Ook de NPS methode (directe toetsing van onze dienstverlening bij de klant na ontvangst van een product of dienst) werkt goed. We gaan hiermee door om onze dienstverlening verder uit te rollen.

De uitspraak van de Raad van State over bestemmingsplan Florapark, waarbij de gemeente een huiswerkopdracht kreeg, was teleurstellend. Voor alle duidelijkheid: Asten wil alleen aan lokale ondernemers bedrijfsterrein aanbieden. Zij moeten toch in onze gemeente kunnen blijven en die plaatselijke belangstelling is groot. We hebben, in goed overleg met bedrijfsleven, onze herstelopdracht uitgevoerd en we verwachten binnen zes weken een beslissing van de Raad van State.
Gelet op onze uiterste inspanning hebben we goede hoop.

We blijven, met de burger en de Astense samenleving, werken aan een veilige gemeente. Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Asten is een prettige en veilige gemeente. Dat moet zo blijven.

De carnavalsmishandeling op zaterdagavond gaf ongewenste publiciteit, maar de daders zijn er niet mee weggekomen en aangepakt.

Ik constateer een stijgend aantal sluitingen van woningen of panden ( in 2016 negen in Asten) vanwege hennepteelt of drugsgerelateerde activiteiten.. Het Damoclesbeleid wordt voortgezet.

Bij handhaving hebben brandveiligheid, volksgezondheid en geloofwaardigheid topprioriteit.

Wat de gemeenschap zelf onderneemt. Het is te veel om op te noemen. U kunt het volgen in het Peelbelang, ED of SIRIS.

De diverse activiteiten, jubilea of privatisering van ons verenigingsleven. Asten koos niet voor een jeugdlintje, toch een schouderklopje aan de vele jeugdigen, die zich inzetten. De jeugdbrandweer Asten, een nieuwe jeugdwaterschapsbestuurder, de 16 -arige Belle Holthuis, zijn voorbeelden. Compliment.
Het Klok- en Peelmuseum is verkozen tot het leukste uitje van Brabant.

2017

De landelijke verkiezingen staan voor de deur. Ik roep u op te gaan stemmen op 15 maart. Na deze verkiezingen zal de lokale verkiezingskoorts voelbaar worden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Dit wil niet zeggen, dat we het rustig aan kunnen doen. We zullen gas blijven geven om te werken aan de toekomst van Asten. De eerste helft van 2017 wordt immers de nieuwe toekomstvisie gemaakt, in intensieve samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.

Ik nodig u uit en roep u op vooral mee te denken. Meld u deze week aan.

De krant staat weer vol over gemeentelijke herindeling. Voor- en tegenstanders. Asten kiest ervoor om zich te richten op de inhoud.  Daarom brengen we eerst onze toekomst op het gebied van wonen, werken, en voorzieningen in beeld, in vaktermen de maatschappelijke opgaven. Pas daarna volgt de discussie over de juiste structuur van samenwerking.

Daarnaast blijven we doorgaan op de goede weg, Voorzieningen realiseren, dienstverlening verbeteren, de schop de grond in op allerlei gebied en verder samen ons inzetten voor een “Asten klinkt als een klok”.

2017 wordt dynamisch.

Ik dank u wel.

 


Trefwoorden: nieuwjaarstoespraak burgemeester hubert vos
Geplaatst

vrijdag 13 januari 2017 | 20.08 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 13 januari 2017 | 20.08 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub