In de maanden april en mei is maar half zoveel regen gevallen als normaal.

Ook de afgelopen winter was het droger dan anders. Dit geldt voor Brabant en Limburg maar ook voor België en Frankrijk waar de Maas ontspringt.

Op het land en in de sloten zijn de gevolgen van het uitblijven van regen en de aanhoudende hoge temperaturen steeds meer zichtbaar.

Rijkswaterstaat en de waterschappen in Brabant en Limburg houden de situatie nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien.

De aanvoer van water wordt minder en als gevolg van verdamping daalt ook de grondwaterstand. De verwachting is dat er de komende dagen weinig of geen regen valt en de verdamping zeer groot zal zijn. Daarom hebben de waterschappen in Limburg en Brabant diverse verboden afgekondigd op het onttrekken van water uit beken en sloten om te beregenen. Oppompen van grondwater voor beregening is alleen mogelijk als daarvoor een vergunning is verleend.

Tot nu toe constateert waterschap Aa en Maas nog geen grote problemen met grondwater, kanalen, beken en sloten. De waterbeheerders zijn alert zodat snel gehandeld kan worden, ook als het weer flink gaat regenen. Het is immers nog maar een jaar geleden dat er sprake was van enorme wateroverlast in delen van Oost-Brabant en Noord-Limburg. Daar ging ook een periode van aanhoudende droogte aan vooraf.

Een langdurige droge periode kan schadelijk zijn voor bomen, planten, dieren en gewassen op het land. Door de sterke verdamping, zakt ook het grondwaterpeil en kunnen de wortels van bomen en planten op termijn niet meer bij het water. Met droogvallen van sloten en plassen, droogt het leefgebied van vissen en amfibieën letterlijk op. Warm water heeft een lager zuurstofgehalte en dat kan leiden tot vissterfte. Ook neemt in warmer water de concentratie van opgeloste stoffen en bacteriën toe en kunnen botulisme en blauwalg ontstaan.

Weinig water in de Maas kan naast bovengenoemde aspecten zorgen voor problemen voor de scheepvaart en voor bedrijven die gebruik maken van het Maaswater als koelwater.

De waterschappen richten de beken en sloten zo in dat water langer vastgehouden wordt. Een teveel aan water wordt afgevoerd om overlast en schade te voorkomen. Op dit moment zijn de medewerkers van Rijkswaterstaat en de waterschappen Limburg, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta alert en voeren extra controles uit. Ze letten op het goed functioneren van stuwen en verdeelwerken en controleren de waterkwaliteit. Waar mogelijk wordt water aangevoerd uit de Limburgse en Brabantse kanalen. Ook wordt het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater gehandhaafd en is in een aantal situaties extra gemaaid om een goede aan- en afvoer van water te regelen. Rijkswaterstaat heeft diverse waterbesparende maatregelen genomen bij de stuwen en sluizen. Een daarvan is het beperkt schutten.

Boeren en tuinders kunnen ook zélf maatregelen nemen om de gevolgen van de aanhoudende droogte voor hun bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door water vast te houden, minder water te gebruiken (precisie irrigatie) of de structuur van de bodem te verbeteren. Ook in de bebouwde kom kunnen maatregelen genomen worden. Hier is het van belang zo min mogelijk verharding te hebben, bijvoorbeeld in de tuin, zodat het water geleidelijk de bodem in kan zakken.

Extreme droge en natte perioden zullen vaker voorkomen en lopen niet in de pas met het groeiseizoen van gewassen op het land en de behoefte aan water in de natuur. Het is daarom belangrijk dat er voldoende grondwater beschikbaar blijft en dat de grondwatervoorraad ook voor langere termijn wordt beschermd. De klimaatverandering stelt Rijkswaterstaat en de waterschappen voor belangrijke uitdagingen in het waterbeheer met gevolgen voor gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur.


Trefwoorden: droogte
Geplaatst

donderdag 22 juni 2017 | 12.05 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 22 februari 2019 | 15.13 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub