Asten wordt benadeeld door Rijk

In de gemeente Asten wordt al ruim dertig jaar een doelmatig beleid gevoerd met betrekking tot het voorschrijven van medicijnen.

De lokale apotheker en huisartsen hebben hierover afspraken gemaakt. Door dit terughoudend beleid tot het verstrekken van niet meer medicijnen dan noodzakelijk, wordt veel gemeenschapsgeld bespaard ca 20% minder medicijnen. Omgerekend voor Asten betekent dit ongeveer € 600.000 tot € 800.000 minder aan medicijnkosten. Het project zou om deze reden alleen elders al navolging verdienen. Landelijk zou dit een besparing van miljoenen op kunnen leveren. Ook vanuit milieuoogpunt is een vermindering van medicijngebruik gewenst. Een minder gebruik van medicijnen door de patiënt draagt bij aan vermindering van de hoeveelheid medicijnresten die in het milieu en het oppervlaktewater komen.

Dit beleid heeft echter een keerzijde voor de gemeente Asten. De verdeling van de budgetten wordt voor een belangrijk deel bepaald door het medicijngebruik in een gemeente. Worden er veel medicijnen van een bepaalde soort verstrekt, dan zijn er ook meer mensen met een ondersteuningsvraag Wmo/Jeugd, zo redeneert het Rijk. Door het zuinig verstrekken van medicijnen lijkt het alsof er in Asten minder zorgbehoevenden zijn. Dat klopt dus niet blijkt uit eerder onderzoek van AlPhega Apotheek Asten maar ook uit het uitgevoerde onderzoek van Cebeon. Daardoor liep Asten alleen al vorig jaar een tekort van ruim € 500.000 op en is het meerjarenperspectief een tekort van € 700.000. De gemeente Asten onderneemt al enige tijd actie richting Rijk en VNG tegen deze voor de gemeente onrechtvaardige verdeelsystematiek.

Op 18 april 2017 heeft de raad ingestemd met het uitvoeren van het onderzoek "Analyse financieel nadeel gemeente Asten; Doet verdeelsystematiek voldoende recht aan zorgbehoefte?" door onderzoeksbureau Cebeon.

De conclusie van Cebeon is inderdaad dat de gemeente Asten € 250.000 minder voor Wmo ontvangt dan referentiegemeenten terwijl de lasten en het aantal cliënten vergelijkbaar zijn. De reden dat Asten minder ontvangt is de door het Rijk gehanteerde verdeelsleutel (maatstaf fkg-medicijngebruik). Aanvullend heeft Cebeon het nadeel op de integratie-uitkering Jeugd berekend op € 290.000.

Cebeon komt in haar rapport ook met een aantal alternatieven voor aanpassing van de fkg-maatstaf in de verdeelsleutel:
• Maatstaf beperken tot volwassen inwoners
• Maatstaf differentiëren naar soort medicijnen
• Aandeel in verdeling beperken
• Andere gezondheidsindicatoren gebruiken

Met beperkte aanpassingen kan ongeveer een derde van het nadeel voor Asten worden gecompenseerd. Bestaande verdeelpatronen blijven dan voor andere gemeenten vrijwel geheel in tact.

Om het resterende nadeel te compenseren zijn andere maatregelen nodig. Deze kunnen komen uit een kwalitatief onderzoek naar verdeelmodellen in het sociaal domein dat onderzoeksbureau AEF (Anderson Elffers Felix) momenteel uitvoert met als opdrachtgever het ministerie van BZK. De gemeente Asten heeft hierover al meerdere keren contact gehad met bureau AEF en de VNG.

Met dit rapport in handen staat de gemeente Asten nu sterker richting de Rijksoverheid. Op zeer korte termijn zullen diverse acties op touw worden gezet. Dat heeft te maken met het feit dat het rapport van AEF in januari opgeleverd gaat worden. Er zal opnieuw contact worden opgenomen met de diverse ministeries. In de Rijksbegroting 2018 wordt ook geconstateerd dat sommige gemeenten nadeel ondervinden van de gebruikte verdeelsystematiek en weging van verschillende indicatoren zoals medicijngebruik. Dit biedt mogelijk een opening om tot een oplossing te komen. Inmiddels is al contact opgenomen met gemeenten die eenzelfde problematiek kennen. Ook met de VNG en bureau AEF dat momenteel onderzoek doet in opdracht van het ministerie van BZK, is opnieuw contact opgenomen naar aanleiding van de conclusies van Cebeon.

De gemeente Asten zal verder zowel ambtelijk als bestuurlijk congressen en bijeenkomsten bezoeken om contacten te leggen en het probleem onder de aandacht te brengen. Raadsleden wordt gevraagd hun netwerk in te zetten om deze problematiek onder de aandacht te brengen binnen hun netwerken (bijv. Kamerleden).


Trefwoorden: gemeente asten cebeon
Geplaatst

woensdag 06 december 2017 | 11.56 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 06 december 2017 | 12.00 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub