Veel interesse voor politieke forumdiscussie seniorenbeleid in Asten

Om senioren in de gemeente Asten meer helderheid te geven over wat de politieke partijen voor hen willen gaan doen, hield KBO Kring Asten op woensdag 7 maart een forumdiscussie.

Het programma in een drukbezochte De Beiaard in Asten bestond uit twee onderdelen. Voor de pauze presenteerden de vertegenwoordigers van de politieke partijen hun visie op het seniorenbeleid. Aanwezig waren de lijsttrekkers van alle zes de Astense politieke partijen vergezeld door de beoogde woordvoerders zorg en seniorenbeleid. 

Zij kregen de volgende stellingen voorgelegd:

- Senioren zijn zelf medeverantwoordelijk voor de aanpak van de vergrijzingsproblematiek. De gemeente luistert onvoldoende naar adequate oplossingen aangedragen door senioren.
- De gemeente herkent onvoldoende de mogelijke oorzaken van sociaal isolement en in samenhang hiermee problemen rond armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid.
- Mensen met een hulpvraag weten de weg naar het juiste loket niet te vinden, krijgen onvoldoende hulp en worden onvoldoende gewezen op cliëntondersteuning door vrijwilligers.
- De gemeente zorgt te weinig voor levensloopbestendige woningen in de particuliere sector door afwezigheid van een blijverslening en/of verzilverlening.

Tijdens de levendige discussie, onder leiding van Anna Lammers, passeerden de onderwerpen zorg, wonen, mobiliteit en welzijn de revue. Er werd uitgebreid ingegaan op het thema eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen en de problematiek van een laag inkomen waarbij diverse oplossingen aangedragen werden waaronder de inzet van vrijwilligers. Uit de discussie die hierop volgde werd helder dat er een grens is aan de inzet van vrijwilligers. Een andere rode draad was de toegang tot de bestaande zorg. De partijen dachten dat dit goed geregeld was en toch blijkt dat er nog steeds een grote onbekendheid is met wat er allemaal mogelijk is.

Unaniem kwam men tot de conclusie dat overleg tussen KBO - als collectieve belangenbehartiger - en de politieke partijen nu onvoldoende is terwijl dit door iedereen zeer zinvol wordt geacht. Er is afgesproken om de komende tijd hier concrete invulling aan te geven.