Coalitie in Asten bestaat uit CDA, Algemeen Belang en Leefbaar Asten

De nieuwe coalitie in de gemeente Asten wordt gevormd door CDA, Algemeen Belang en Leefbaar Asten.

De wethouders zijn Theo Martens (CDA), Henk van Moorsel (Algemeen Belang) en Janine Spoor (Leefbaar Asten).

De portefeuilles zijn onderverdeeld op basis van de typeringen ‘Ruimtelijk Domein’ (wethouder Theo Martens), ‘Economie en Financiën’ (wethouder Henk van Moorsel) en ‘Sociaal Domein’ (wethouder Janine Spoor), naast ‘Bestuur en Veiligheid’ de portefeuille van burgemeester Hubert Vos.

Nadat de verkiezingsuitslag op 21 maart bekend was geworden is verkend welke coalitie van partijen de meeste kans biedt op een slagvaardig, daadkrachtig en succesvol college. Deze verkenning heeft in fasen plaatsgevonden. Allereerst is met alle raadsfracties gesproken over een inhoudelijk coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Vervolgens heeft er een keuze voor de coalitie plaatsgevonden.

Voor de coalitievorming zijn de volgende factoren bepalend geweest:

1. doet het voldoende recht aan de verkiezingsuitslag (grootte en winst/verlies)
2. kunnen de partijen zich voldoende vinden in een inhoudelijk akkoord;
3. is er voldoende basis voor een solide en intensieve samenwerking met elkaar de komende vier jaar (kennis, kunde, ervaring, onderlinge relaties, vertrouwen, samenwerking de afgelopen vier jaren)
4. de invulling van de wethoudersfuncties en portefeuilleverdeling.

Uit de gesprekken hebben CDA, Algemeen Belang en Leefbaar Asten geconcludeerd dat er veel inhoudelijke overeenkomsten en groot onderling vertrouwen bestaat om (wederom) gezamenlijk een coalitieakkoord te sluiten.

Zij hebben uitgesproken het vertrouwen te hebben Asten de komende vier jaar goed te kunnen besturen.

Dit heeft geleid tot een coalitieakkoord dat door de dragende partijen CDA, Algemeen Belang en Leefbaar Asten is ondertekend.

In het akkoord geven ze de ambities weer. Deze ambities werken ze uit in een (meerjaren)begroting, plannen en projecten. Ze willen daarbij de ruimte geven aan inbreng van onze inwoners en alle partijen in de raad, precies zoals ze hebben voorgenomen in onze Toekomstagenda Asten 2030.

De titel van het akkoord luidt 'Samen op weg naar een duurzaam vitaal Asten!'

Deze titel is afgeleid van de Toekomstagenda Asten 2030. Deze toekomstvisie is een van de belangrijkste pijlers van het coalitieakkoord.

De onderliggende missie/visie is in de periode 2018-2022 de basis wordt gelegd voor een daadwerkelijk duurzaam en vitaal Asten:
- Duurzaam en vitaal als gemeente en haar kernen, aantrekkelijk om te wonen, te werken, te recreëren voor inwoners en bezoekers, met evenwichtige aandacht voor inwoners, bedrijf en natuur.
- En duurzaam en vitaal als mens, in goede leefomstandigheden dat de basis biedt voor positieve gezondheid.