Ontwikkelingen gemeenschapshuis in Asten

In Asten wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen voor een (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis.

Wat de locatie wordt voor dit multifunctionele gebouw is nog niet bekend.

Tijdens de startbijeenkomst op 5 juli is door wethouder Janine Spoor en projectleider Dietmar Schrijnemakers aangegeven dat de Stichting Gemeenschapshuis Asten elk moment de voorlopige koopacte kan tekenen voor het Patersklooster. De reden voor de aankoop is om op die manier het klooster beschikbaar te houden om daar het nieuwe gemeenschapshuis te vestigen. Ook de optie van nieuwbouw op de plek van het huidige gemeenschapshuis De Klepel blijft openstaan.

Hoewel het er naar uitziet dat de Stichting Gemeenschapshuis Asten overgaat tot aankoop van het voormalige Patersklooster aan de Wilhelminastraat, is niet besloten dat het nieuwe gemeenschapshuis in dit pand gevestigd wordt. De gemeenteraad heeft namelijk eerder besloten de locaties Patersklooster en De Klepel nader te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek, wordt een daadwerkelijke keuze gemaakt op welke van de twee locaties een nieuw of vernieuwd gemeenschapshuis te realiseren. Dat proces loopt op dit moment. De gemeente verwacht dat dit begin 2019 is afgerond.

Het gebouw en de directe omgeving van het Patersklooster zijn voor Asten van grote waarde.

Daarom vindt de gemeente het belangrijk om kenbaar te maken welke functies zij in de toekomst wenselijk acht voor deze locatie.

De volgende rangorde wordt nagestreefd:

Gezien op de historie van het pand, huidige bestemmingsplan en de voorkeur van de paters gaat de voorkeur uit naar een maatschappelijke functie, die een meerwaarde biedt voor de Astense samenleving.

Gezien de historie van het pand en de omgeving waarin het pand staat, is vervolgens een woonfunctie denkbaar.

Mocht de invulling met een maatschappelijke functie of een woonfunctie in de toekomst niet mogelijk blijken dan zijn ook overige functies en/of een combinatie van functies denkbaar. Bijvoorbeeld een kleinschalige kantoorfunctie in combinatie met wonen en/of maatschappelijke dienstverlening of andere functies. Of een functie die onderscheidend is en specifiek gericht op de locatiekwaliteiten van het klooster. Het gebouw en de directe omgeving bepalen het succes van een dergelijke functie of combinatie van functies. Detailhandel is niet mogelijk en horeca slechts in ondersteunende zin. Dit betekent dat de horecafunctie ondersteunend of versterkend moet zijn aan de hoofdfunctie.

Voor alle functies geldt dat de gemeente de plannen of concrete voorstellen moet toetsen aan het geldend beleid en regelgeving. Daarnaast moet er een belangenafweging gemaakt worden.

Kijk op de projectpagina van het gemeenschapshuis voor meer informatie.

Voor vragen e-mailt u naar gemeenschapshuis@asten.nl.