Volle zaal bij informatiebijeenkomst huisvestigingsplan Astense basisscholen

Op maandag 10 september vond in zaal De Vosselen in Best Western Hotel Nobis een door de gemeente Asten georganiseerde informatiebijeenkomst plaats over het huisvestigingsplan voor de basisscholen in Asten.

Insteek van de avond was het ophalen van input waar gemeente en schoolbesturen in de toekomst rekening mee moeten houden. Aan het begin van een proces is het belangrijk meningen, ideeën en suggesties te verzamelen die ze bij de verdere uitwerking en communicatie kunnen gebruiken. De verschillende werkgroepen hebben nuttige informatie voor de gemeente en de schoolbesturen opgeleverd.

De avond bestond uit een kort plenair deel waarin wethouder Theo Martens en de schooldirecteuren kort toelichtten waar ze nu staan. De gemeenteraad heeft begin dit jaar groen licht gegeven voor het in uitvoering nemen van het SHP. Hieraan wordt gevolg gegeven aldus wethouder Martens. De schoolbesturen zijn bezig met de voorbereiding. Prodas presenteert op korte termijn een werkplan. PlaTOO wacht eerst de resultaten van een onderzoek af.

Belangrijk onderdeel van de avond was het ophalen van input over de verkeersveiligheid, communicatie en overige zaken.

Met betrekking tot het thema Verkeersveiligheid werden o.a. de volgende suggesties gedaan: maak de buurt eerst verkeersveilig alvorens te starten met bouwen, aandacht voor parkeren en kiss & ridestroken, liefst vrijliggende fietspaden en verkeerslichten, andere verkeersveilige routes stimuleren, aanpassen schooltijden en voortgezet onderwijs en ouders stimuleren zelf met de fiets te komen.

Bij de sessie communicatie kwamen de volgende zaken naar voren: periodieke nieuwsbrief over de voortgang voor ouders en toekomstige ouders, transparante en concrete voor ouders relevante informatie, periodieke brainstormsessies met ouders en betrokkenen, gerichte communicatie per locatie, inzicht in het proces en de verantwoordelijkheidsverdeling en communicatie via school naar ouders.

De laatste sessie was gewijd aan overige zaken. Aandachtspunten waren duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling in het proces, meer duidelijkheid over onderwijstype per school, zorg voor een helder tijdpad, zorg voor tijdige inspraakmogelijkheden.