Nieuwjaarsreceptie gemeente Asten

Het gemeentebestuur van Asten hield op woensdag 9 januari een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in gemeenschapshuis De Klepel in Asten.

Burgemeester Hubert Vos hield na de receptie zijn nieuwjaarstoespraak.

De tekst:

Beste dames en heren,

Welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst.

Fijn, dat u bent samengekomen in De Klepel.

Velen heb ik zojuist al persoonlijk de hand gedrukt met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Graag wil ik, mede namens de raad en het college van B en W, u en uw dierbaren een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2019 toewensen!

Het is een goede gewoonte om kort terug te blikken op 2018 en vervolgens het nieuwe jaar 2019 betekenis te geven.

2018 was een jaar van gemeenteraadsverkiezingen met in Asten een goed opkomstpercentage van bijna 60 procent, vlotte uitslagen en een mooie verkiezingsavond in de Klepel. We namen op een gepaste manier afscheid van zes raadsleden, waarvan drie met een koninklijke onderscheiding en van twee wethouders met een lange staat van dienst.

De coalitie was snel gevormd, er kwam een akkoord op hoofdlijnen, dat aansluit bij de andere manier van werken en de raad benoemde twee nieuwe wethouders.

We kwamen snel weer tot de orde van de dag.

- Het fietspad langs de Meijelseweg werd geopend.

- Er waren volop bouwplannen, her en der hijskranen te zien en

- Het Florapark bruist.

- Sociaal Team Asten staat in een nieuw jasje klaar voor de inwoner op het gebied van WMO, jeugd, participatie en welzijn. Dichtbij de inwoner, ondersteuning dichtbij.

- Het zonnepanelenproject. De groene zone met twaalf gemeenten waaronder Asten, maar ook zonnepanelen op een waterberging/bufferzone in Heusden. De eerste nul-op-de-meter woningen door Bergopwaarts.

- In het proces om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis voor Asten zijn samen met inwoners en gebruikers constructieve stappen gezet om tot een keuze in 2019 te komen.

- Het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs Asten is in samenspraak met de schoolbesturen vastgesteld.

- Het café in Ommel is behouden gebleven.

- Anneke de Bruijn werd afgebroken.

- We ontvingen 1,3 miljoen euro uit de Stroppenpot Sociaal Domein en hopen, dat dit ook wordt meegewogen in de nieuwe verdeelsleutels, die voor 2021 op de rol staan.

- We maken concreet werk van de wens van inwoners en gemeente om meer verantwoordelijkheid en initiatief te laten, getuige het behoorlijk aantal kleine burger-initiatieven, die succesvol zijn verlopen. De Kwiekbeweegroute in Ommel, herkenbare vuilniszakken voor de stichting SAS voor het opruimen van zwerfafval of een bijenbos gemaakt met leerlingen van het Varendonck zijn daar recente voorbeelden van.

- We gaan steeds meer aan de voorkant bij de inwoners informatie ophalen, denk bijv. aan de pilot Vrijkomende Agrarische Bebouwing in Heusden of de binnenkort geplande bijeenkomsten over huisvesting van arbeidsmigranten.

Met deze stappen ontstaat een belangrijke basis voor de maatschappelijke opgave: Vitale democratie in Asten.

Het is een programma, dat we de komende jaren gezamenlijk verder invullen. De kern van dit verhaal is, dat inwoners en gemeente de dialoog aangaan met elkaar en een primaire houding tonen te luisteren. Dat vraagt van beiden (inwoners en gemeente) iets, dat steeds essentiëler wordt naarmate grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk worden aangegaan.

Dit vraagt een verandering, maar met de Astense ondernemings- en gemeenschapszin gaat dit lukken!

Loopt het lekker in Asten ... jazeker.

Er zijn ook minder positieve zaken:

- Er dreigen financiële tekorten gelet op de in 2019 aangekondigde scenario-discussie.

- De verbreding van de A67 tot aan Asten is voorlopig van de baan.

- De perikelen rondom de scholenhuisvesting in Asten duren voort.

2019

Een nieuw jaar,

Ambities, wensen en goede voornemens ... maar hoe zit het met onze financiële armslag?

Veiligheid blijft voor ons een topprioriteit.

Asten is een prettige en veilige gemeente. Dat moet zo blijven.

Veiligheid creëren we met elkaar, door samen alert te zijn en maatregelen te treffen.

Ondermijnende criminaliteit, drugs en drugsafval blijven om aandacht vragen.

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en een nieuw Waterschapsbestuur. Het doet mij deugd, dat uit Asten, zeg de regio De Peel goede kandidaten zich beschikbaar stellen voor een vertegenwoordiging in deze overheidslichamen. Het is belangrijk om volksvertegenwoordigers in positie te brengen. Het opkomstpercentage was voor deze verkiezingen in 2015 respectievelijk 49% en 44%.

Ik roep de inwoner op om zijn stem uit te brengen en met deze kandidaten ruim boven de 50% uit te komen.

Op 23 mei zijn er opnieuw verkiezingen maar dan voor Europa.

Ook in dit verband is het belangrijk gebruik te maken van uw democratisch recht om te stemmen.

In 2019 zetten we concrete stappen om de Toekomstagenda Asten 2030 verder uit te voeren. Qua inhoud zijn de vier maatschappelijke opgaven leidend.

1. De transformatie van het buitengebied

2. Vitale kernen

3. Centrumontwikkeling.

4. Klimaat en energie.

Door hiervoor in het eerste kwartaal programma’s in de raad vast te stellen, wordt zichtbaar waar wij gezamenlijk aan gaan werken en met welke projecten/initiatieven de raad en inwoners gezamenlijk aan de slag zijn of gaan.

Concreet denk ik aan:

- Er komt duidelijkheid over het nieuwe gemeenschapshuis.

- Er wordt volop gebouwd in onze gemeente, er wordt gestart met de bouw van het woningbouwprojekt 'Wonen aan de Linde' in Asten. Loverbosch 2 wordt voor de zomer bouwrijp gemaakt.

- Herinrichting Burgemeester Ploegmakerspark.

- Aanpak leegstand.

* We vieren in 2019 met een doorloop naar 2020 75 jaar bevrijding.

In Asten en de Peel worden tal van activiteiten opgezet. Vrijheid loopt ook als verbindend thema door het gehele museumprogramma van Klok en Peel, dat dit jaar haar 50-jarig jubileum viert.

- Het rekenkamercommissie-onderzoek en de evaluatie sociaal domein in de Peel bieden aanknopingspunten voor verdere verbetering, goede informatievoorziening en grip op deze veelomvattende taak.

- We boeken meer succes in de dienstverlening en blijven de tevredenheid ook meten. Bij bijvoorbeeld digitale Meldingen Openbare Ruimte vragen wij of de melder graag rechtstreeks persoonlijk contact wenst. Onze wijkmedewerkers gaan dan het gesprek aan.

- De lopende burgerinitiatieven ontwikkelen zich verder, zoals het initiatief zorgwoningen op het Unitasterrein, renovatie Vorstermansplein, Processiepark Ommel of het faciliteren van + 1000 inwoners in Ommel.

Dames en heren,

Ik kom tot een afronding.

We gaan samen verder en zetten ons in voor de belangen van onze gemeenschap.

Ik dank u wel.