Gemeenteraadsvergadering Asten met locatie- en scenariokeuze gemeenschapshuis

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 16 april in het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 februari en themabijeenkomst van 27 maart.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Locatie- en scenariokeuze (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis Asten

5. Herstelbesluit Achtermijterbaan 1

6. Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie m.e.r.

7. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 (inclusief bijbehorende toelichting)

8. Kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

9. Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 2020

10. Plan van aanpak cultuuromslag Toekomstagenda 2030 bouwsteen Raad

11. Sluiting

SIRIS-radio zendt deze raadsvergadering rechtstreeks uit.