Pas op de plaats voor plannen De Weijers

Als onderdeel van het PaulusProject in Someren-Noord staan ook de verbouwing en uitbreiding van gemeenschapshuis De Weijers opgenomen.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van september 2017 ingestemd met het voorstel hierover en heeft daarmee het budget veiliggesteld. Vanwege diverse ontwikkelingen is nog niet gestart met de realisatie.

Die ontwikkelingen hebben o.a. te maken met de landelijke trend om meerdere functies in huisvesting te bundelen om zo de leefbaarheid van woonwijken te verbeteren. Ook voor Someren-Noord wil het college van B en W eerst goed naar deze mogelijkheden kijken en vindt zij het daarom verstandiger om een kleine pas op de plaats te maken met het huidige plan.

Samen met het bestuur van De Weijers en de omgeving wil het college kijken of de plannen nog verrijkt kunnen worden om binnen het huidige budget te komen tot een gemeenschapshuis dat nog beter past bij de toekomstige ontwikkelingen in Someren-Noord. De raad moet daarover een standpunt innemen. Aangekondigd is dat dit thema in juni opnieuw op de commissie Ruimte vergadering staat geagendeerd.

Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs laten zien dat Someren (tijdelijk) te maken gaat krijgen met krimp. Direct daaraan gekoppeld is de huisvesting op het gebied van vierkante meters zoals vastgelegd in het Integraal HuisvestingPlan (IHP). Zo is niet uit te sluiten of, en welke gebouwen te maken gaan krijgen met meer of minder leegstand. De Diamant in Someren-Noord ligt vlak naast De Weijers. In het kader van efficiënt ruimtegebruik streeft de gemeente bij al haar gebouwen naar een zo integraal mogelijk gebruik. Liefst door een combinatie van meerdere functies, bijvoorbeeld welzijn en onderwijs.

Voordat gestart wordt met de uitvoering van de plannen van De Weijers stelt het college daarom dat er eerst uitvoerig voor Someren-Noord naar de mogelijkheden wordt gekeken en wordt onderzocht of er een combinatie van voorzieningen mogelijk en/of wenselijk is.

Tot slot dwingen ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën de gemeente om de komende jaren nog efficiënter met beschikbare middelen om te gaan. Op dit moment is de kadernota 2020 onderhanden en dienen alle inkomsten en uitgaven opnieuw tegen het licht gehouden te worden. Daaronder vallen dus ook de uitgaven die gemoeid zijn met de plannen voor De Weijers. De centrale vraag hierbij is: “Hoe kunnen we de beschikbare middelen maximaal aanwenden voor een zo breed mogelijk voorzieningenpakket in Someren-Noord?”

Deze pas op de plaats staat, volgens het college, het voortzetten van de bestaande activiteiten van De Weijers niet in de weg, integendeel zelfs. Het college beoogt om die activiteiten voor de toekomst zo goed mogelijk te borgen. De genoemde ontwikkelingen wegen voor het college te zwaar om te starten met de verbouw en uitbreiding van De Weijers en daarmee mogelijke kansen voor een effectieve inzet van voorzieningen/middelen voorbij te laten gaan.

Vanzelfsprekend moet het college hierover ook in overleg met de gemeenteraad. De raadsleden zijn uiteindelijk aan zet.