Meer duidelijkheid over huisvesting basisscholen in Asten

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Asten het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028 (SHP) vastgesteld.

Kernboodschap van het SHP is dat de schoolbesturen en gemeente op termijn toe willen naar vier scholen voor de kern Asten en behoud van de school in Ommel.

In het SHP wordt uitgegaan van de realisatie van twee nieuwe schoolgebouwen - één nabij het Varendonck College en één in de nieuwe wijk Loverbosch fase 2 - en het afstoten van vijf bestaande schoolgebouwen.

Begin dit jaar hebben de schoolbesturen van Stichting Prodas en Stichting PlatOO bij de gemeente een aanvraag ingediend voor bekostiging voor de nieuw te realiseren schoolgebouwen. Onlangs heeft de gemeente de voorgenomen beoordeling van deze aanvragen bekend gemaakt aan de schoolbesturen.

In het SHP is opgenomen dat de basisscholen St. Lambertus en St. Bonifatius naar de locatie nabij het Varendonck College zullen verhuizen.

Na een intensief proces met alle betrokken scholen en medezeggenschapsraden heeft Stichting Prodas er voor gekozen om ook basisschool Het Lover naar deze locatie te verhuizen. Het proces om te komen tot een fusie van deze drie scholen is inmiddels opgestart.

Stichting Prodas heeft in lijn met het voorgaande een aanvraag ingediend voor een nieuw schoolgebouw voor 266 leerlingen nabij het Varendonck College voor de drie voornoemde scholen. De aanvraag is getoetst aan de verordening en op basis daarvan heeft het college het voornemen uitgesproken om de aangevraagde voorziening toe te kennen.

Stichting PlatOO heeft een aanvraag ingediend voor een nieuw schoolgebouw in de wijk Loverbosch ten behoeve van OBS Het Toverkruid (locatie Asten). Ook deze aanvraag is getoetst aan de verordening. De aanvraag van Stichting PlatOO blijkt niet te voldoen aan de herschikkingsoperatie zoals is beschreven in het SHP. Daarnaast komt uit een bouwkundige rapportage naar voren dat het schoolgebouw van OBS Het Toverkruid er beter aan toe is dan gedacht. Om toch tegemoet te komen aan de wens van Stichting PlatOO voor betere huisvesting voor OBS Het Toverkruid heeft het college het voornemen uitgesproken om een deel van het gebouw van basisschool Het Lover, zodra deze vrijkomt, toe te wijzen aan Stichting PlatOO als vervangende huisvesting voor OBS Het Toverkruid.

De voorgenomen beoordeling van de aanvragen zal binnenkort besproken worden met de schoolbesturen. Dit najaar zal de gemeenteraad gevraagd worden om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen. Vervolgens kan het college een definitief besluit nemen op de aanvragen van de schoolbesturen.

Wethouder Theo Martens is blij dat hij nu eindelijk wat meer duidelijkheid kan geven over de huisvesting van de basisscholen in Asten. “De Astense inwoners hebben al veel te lang in onzekerheid gezeten over de uitvoering van het scholenplan. Met het delen van deze voorgenomen beoordeling hopen we aan deze onzekerheid een einde te maken”.