Asten zet samen met corporaties in op huisvesting statushouders

Aan alle gemeenten in Nederland is de laatste weken regelmatig de vraag gesteld een bijdrage te leveren in de opvang van vluchtelingen.

Vanaf begin september is de druk extra toegenomen. Het Astense gemeentebestuur heeft vervolgens onderzocht op welke wijze Asten een bijdrage kan leveren.

Uiteindelijk is de conclusie dat er in de gemeente Asten geen geschikte locaties zijn voor crisisnoodopvang (72 uur), nood- en tijdelijke opvang of reguliere opvang in een AZC, uitgaande van de criteria waaronder de aantallen, die het COA hanteert.

De gemeente Asten neemt echter haar verantwoordelijkheid door een bijdrage te willen leveren aan een snellere uitstroom van statushouders vanuit de AZC’s.

Het gemeentebestuur is van mening dat Recreatiepark Prinsenmeer in Ommel geen geschikte opvanglocatie is voor welke vorm van opvang dan ook. Behalve dat er niet wordt voldaan aan de criteria zijn er nog twee andere redenen. Een vermenging van de functies huisvesting arbeidsmigranten en vluchtelingen is niet wenselijk. Tevens is het gemeentebestuur bevreesd dat een (langduriger) opvang op Prinsenmeer een aantasting van de recreatieve functie kan betekenen.

Samen met de corporaties gaat de gemeente Asten de mogelijkheden bekijken om extra-statushouders op te vangen. De beide corporaties Bergopwaarts en woCom hebben in een eerste gesprek aangegeven samen met de gemeente deze taakstelling op te willen pakken.