Drukke nieuwjaarsreceptie gemeente Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren hielden op dinsdag 7 januari de nieuwjaarsreceptie.

Vele vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen, gemeenteraadsleden en 'gewone' burgers kwamen het college van B en W een goed en gelukkig 2020 toewensen.

Burgemeester Dilia Blok hield haar nieuwjaarstoespraak.

Beste mensen,

Namens de gemeenteraad en het college van B & W heet ik u van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie. Fijn dat we aan het begin van het nieuwe jaar weer met zovelen hier zijn om elkaar te ontmoeten en onze wensen en voornemens voor 2020 met elkaar te delen.

Gelukkig kan ik samen met de hulpdiensten weer terugkijken op een veilige oud- en nieuwviering in Someren. De brandweer hoefde niet uit te rukken en de politie had slechts twee meldingen van geluid/vernieling. Waar ik vorig jaar de vernieling van de Vogelkijkhut moest melden (en u iets beloofde), blijft de schade dit jaar (voor zover ik nu weet) beperkt tot een aantal prullenbakken en een kombord.

Tijdens het voorbereiden van deze nieuwjaarstoespraak dwaalden mijn gedachten zeker ook af naar alle gebeurtenissen van 2019. Wat was het weer een dynamisch jaar! En héét: 25 en 26 juli werd het hier zelfs meer dan 40*C.

Met veel plezier hebben we buiten en binnen het gemeentehuis samengewerkt aan mooie projecten, grote en soms ook lastige opgaven, goede ideeën en ambitieuze plannen voor de toekomst van onze gemeente. Dit alles op constructieve wijze en waar mogelijk in goede harmonie en samenwerking met elkaar. We hebben ook vaak mogen genieten van alles wat door inwoners, ondernemers, verenigingen en andere instellingen georganiseerd is.
De gemeente Someren mag zich gelukkig prijzen met zo’n vitale gemeenschap waar het bruist van de activiteiten.
Van carnaval vieren op z’n Zummers, een gezellige viering van Koningsdag, een mooie indrukwekkende 4 mei-herdenking, een geslaagde editie van de Kennedymars, drukbezochte festivals, de kermissen, de viering van 75 jaar Bevrijding, de Fokpaardendag, de PrachtParenMiddag, de Zummerse Winterpret, tot groots gevierde jubilea, (waarin ik dit jaar in het bijzonder denk aan Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind… 100 jaar, met talentvolle maestro’s en uitreiking van de Koninklijke Erepenning.
Maar ook: de uitreiking van een groot aantal koninklijke onderscheidingen aan inwoners met bijzondere verdiensten. Maar liefst drie inwoners mocht ik benoemen tot Ridder en tien inwoners tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dertien inwoners die stuk voor stuk allemaal veel betekenen of betekend hebben voor andere mensen, binnen en buiten Someren.

Al deze en vele andere evenementen en herdenkingen maken onze gemeente kleurrijk, levendig en waardig. En dat Someren bijzonder is, dat hebben we in 2019 zelfs aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander mogen laten zien en horen. Het bezoek van onze Koning eind maart aan Lierop was natuurlijk heel bijzonder om te mogen beleven.

Politiek-bestuurlijk was het ook een goed jaar, waarbij mij vooral bijblijft dat er veel betrokkenheid en inzet is en we meer de verbinding maken met inwoners, verenigingen, organisaties en het bedrijfsleven. Maar bovenal de constructieve manier waarop de gemeenteraad - oppositie en coalitie - samen met het College invulling geven aan hun taak, waarbij het belang van geheel Someren steeds centraal staat, doet mij deugd. Juist in de lastige discussie rondom bezuinigingen werden de rijen gesloten. Ik hoop dat we dit nog lang zo mogen voortzetten.

Maar het jaar had ook een keerzijde … teveel verdriet en zorgen om mensen en situaties die mij als burgemeester, als inwoner en als Dilia geraakt hebben, zowel werk gerelateerd als privé. Ik denk dan op de eerste plaats aan families en vriendengroepen waar groot verlies of verdriet was door ernstige ziekte of ernstige ongevallen. Het voelt goed dat we elkaar in Someren ook in deze situaties weten te vinden en steunen waar nodig.

Voor mij was 2019 een jaar waarop ik vooral met trots terugkijk op hoe wij met elkaar bij voor- en tegenspoed inhoud geven aan het wonen, werken en samenleven in Someren-Dorp, Someren-Eind, Lierop en Someren-Heide.

Met deze waardevolle herinneringen in mijn achterhoofd is de jaarwisseling ook hét moment bij uitstek om vooruit te kijken. Anno 2020 is het voor een gemeente een grote opgave om juiste invulling te geven aan de toekomst. Het is een ingewikkelde wereld om ons heen. Er is veel gaande. Denkt u maar eens aan:

De stikstofproblematiek en de daarmee samenhangende crisis in de agrarische sector
Het PFAS vraagstuk
Het klimaatakkoord en de bijbehorende klimaatdiscussie
De woningnood
De financiële situatie van gemeenten met daaraan gekoppeld de zorgkosten die voor gemeenten niet meer op te brengen zijn
De normalisering van (veel) alcohol- en drugsgebruik
De toename van sociale problematiek in buurten
Criminaliteit en gewelddadigheid
De verharding van discussies, afname van respectvolle omgang met elkaar
De toename van zorg- en veiligheidsvraagstukken als gevolg van psychische omstandigheden
De juridisering van onze maatschappij
De toekomst van Nederlandse tradities
De sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur
De georganiseerde misdaad die het lokale gezag ondermijnt, verslechtert veiligheid, leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers
Binnen deze context, die zo niet al te vrolijk overkomt realiseer ik me, hebben wij voor 2020 toch gewoon weer het positieve voornemen om ons, binnen en buiten Someren, voor de volle 100% in te zetten voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. En ‘alles overwegende’, het algemeen belang dienende, zullen we weer de nodige besluiten nemen en komen tot nieuw beleid.

Graag wil ik de speerpunten voor 2020 noemen:

De gemeenteraad wil moderniseren
Voorafgaand aan de vierwekelijkse commissievergaderingen zal er een uitgebreid spreekrecht ingevoerd worden
De raadsvoorstellen zullen aantrekkelijker leesbaar gemaakt worden
De communicatie over vergaderingen, bijeenkomsten en besluiten zal geïntensiveerd worden
We willen dat het goed gaat met onze inwoners
We maken onder meer een plan van aanpak om eenzaamheid, zowel onder ouderen als jongeren, tegen te gaan. Daar hebben we u als inwoner ook hard bij nodig!
Als het gaat om jeugdzorg willen we jeugdigen een omgeving bieden waarin het voor hen goed opgroeien en voor ouders goed opvoeden is. En natuurlijk, als het nodig is willen we passende en verantwoorde zorg bieden.
We blijven investeren in leefbaarheid en levendigheid
We verbeteren daarom o.a. de huisvesting van onze welzijns- en onderwijsaccommodaties.
We blijven onze vrijwilligersorganisaties financieel en facilitair ondersteunen.
Aandacht voor het buitengebied
Ons grote buitengebied is nog meer dan voorheen aan verandering onderhevig. We willen samen met de agrarische sector werken aan een gezonde toekomst, zowel voor hen die willen blijven ondernemen als voor hen die gaan stoppen.
De onvermijdelijke transitie van deze, van oudsher, zeer bepalende sector in Someren, moet leiden tot een mooier en economisch vitaler buitengebied in de toekomst.
Blijven werken aan een aantrekkelijk gebied om op een andere manier te ondernemen, goed te wonen en te recreëren.
De economie bloeit, gelukkig ook in Someren
Van groot belang is daarom dat we meer vierkante bedrijventerrein mogen ontwikkelen om zo bedrijven en werkgelegenheid te behouden.
Onze inzet daarvoor in de Peelregio en bij de provincie is erop gericht om lokaal en regionaal meer ontwikkelmogelijkheden te creëren.
De betrokkenheid bij Brainport schept volop kansen voor de toekomst.
Voor Someren-Dorp komt er een integrale visie op de ontwikkeling van het centrumgebied.
Wonen in Someren
We zetten in op een eigentijds dorps gevoel, de natuur dichtbij, veiligheid en goede voorzieningen.
We willen in alle dorpen zorgen voor voldoende woningen voor diverse doelgroepen, om te komen tot toekomstbestendige kernen (denk aan Groote Hoeven, de Goede Vaart, de Gildewijk of Someren-Heide Zuid).
Klimaatverandering
We timmeren stevig aan de weg met Onweerstaanbaar Someren, een programma met ambitieuze doelen, dat we samen met de waterschappen, Provincie en andere partijen (o.a. ZLTO, IVN, WoCom, Bosgroep) hebben met als doel om Someren klimaatbestendiger te maken.
In 2020 komt er o.a. een afkoppelplan voor Someren en een ontwikkelplan voor de Peelrijt.
Samen met de andere MRE gemeenten stellen we een Regionale Energie Strategie vast. Daarin geven we aan hoe we als regio komen tot een Co2 reductie van 49% in 2030.
Financieel gezonde gemeente
Om ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente te blijven werken gemeenteraad en college dit jaar intensief samen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting (inclusief scenario’s voor nóg slechtere tijden).
De lobby richting de Rijksoverheid voor voldoende financiële middelen voor goede jeugdzorg zetten we onverminderd voort.
Dienstverlening
We starten binnenkort met een burgertevredenheidsonderzoek. We willen weten hoe onze inwoners denken over wonen, werken en leven in Someren.
Ook start er een klanttevredenheidsonderzoek waarin we vragen hoe onze dienstverlening wordt ervaren.
Daarop vooruitlopend gaan we meer investeren in het adequaat afhandelen van klachten en meldingen.
Handhaving
In 2020 gaan we onze inwoners stimuleren om vooral ook zelf te investeren in het met elkaar vinden van oplossingen, zodat er minder handhavingsacties en juridische procedures nodig zijn.
We zetten in op situaties die willens en wetens buiten wet- en regelgeving worden gecreëerd.
Inwoners, ondernemers en organisaties die op een juiste wijze met ons samenwerken, zullen een coöperatieve houding ontmoeten.
We willen bovenal een betrouwbare en meedenkende overheid zijn.
We blijvende ondermijnende criminaliteit bestrijden, samen met andere instanties.
Openbare Orde en Veiligheid vraagt meer zichtbaar ‘blauw op straat’ en gericht toezicht. Bovenal vraagt het ook meer inzet van inwoners en ondernemers. “voorkomen is beter dan genezen”

Claudia de Breij hoorde ik oudejaarsavond o.a. zeggen: “dingen veranderen, maar niet vanzelf”. “Er moeten mensen zijn die voorop durven lopen”.
Maar voorop lopen gebeurt niet altijd zonder slag of stoot… (soms zelfs letterlijk). Toch denk ik dat we er in Nederland vooral ook ‘samen’ voor staan.

Maar ook Someren verandert, dat zien en horen we dagelijks om ons heen, dus daar mogen we de ogen niet voor sluiten. Dat vraagt mijns inziens van een ieder: open staan voor andere meningen, vaste patronen en denkwijzen durven loslaten, wat minder snel oordelen en wat meer twijfelen, wat meer het positieve van dingen inzien in plaats van te klagen over kleinigheden, wat minder in onze comfortzone blijven, vernieuwing als kans zien in plaats van een bedreiging, keuzes durven maken en vooral ook zelf een eerste stap in de goede richting zetten.

Stilstand is achteruitgang. Ik vind dat we in 2020 het lef moeten hebben om te durven bewegen.

Namens de raad en het college wens ik u een gezond, gezellig en voorspoedig 2020 toe waarin uw wensen en dromen mogen uitkomen!

En de nieuwe Vogelkijkhut, tja … haastige spoed is zelden goed, maar goed komt het in 2020!

Ik dank u wel.

Dilia Blok
7 januari 2020