Drukke nieuwjaarsreceptie gemeente Asten

Het gemeentebestuur van Asten hield op woensdag 8 januari een drukbezochte nieuwjaarsreceptie in gemeenschapshuis De Klepel in Asten.

Burgemeester Hubert Vos hield er zijn nieuwjaarstoespraak.

Beste dames en heren,

Welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst.

Fijn dat u, met velen, bent samengekomen in De Klepel … en als de voortekenen niet bedriegen, dan is dit de laatste nieuwjaarsbijeenkomst in De Klepel omdat dit gebouw dit jaar gesloopt zal worden.

Ik  heb u zojuist persoonlijk de hand gedrukt met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Graag wil ik, mede namens de raad en het college van BenW, u en uw dierbaren een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2020 toe wensen.

Dames en heren,

Het is een goede gewoonte, noem het een traditie, om op een moment als vandaag stil te staan bij het voorbije jaar, bij wat er allemaal voorbijgekomen is en vervolgens bij wat zich aandient in het komende jaar.

Om met het eerste te beginnen: 2019.

Het jaar 2019 kende nogal wat onderwerpen, die regelmatig de media beheersten en nog blijven beheersen.

Een “drukte makende” Trump,  het alsmaar doorgaande proces van de Brexit, de oprukkende digitalisering, de stikstof en de Pfasdiscussie. Maatschappelijke verhoudingen zijn en worden op scherp gezet. De economie bloeit en de internationale arbeidsmarkt rukt verder op. De toenemende economische en sociale ongelijkheid vragen om terechte aandacht.

In Asten zagen we een tweetal bepalende ontwikkelingen:
1. De inkomsten, die Asten van het Rijk ontvangt, dalen en de onzekerheid voor schommelingen in de algemene uitkering blijft.
2. De uitgaven in het sociaal domein - ondanks vele goede maatregelen, die genomen zijn - stijgen.

Hierbij moeten we niet vergeten, dat in zes jaar tijd een noodzakelijke bezuiniging van 8 miljoen euro op een gemeentebegroting van 42 miljoen, waarvan slechts een deel beïnvloedbaar is, een bestuurlijk en ambtelijk knap stukje werk is.

Dit verklaart, waarom we in 2019 drukdoende zijn geweest met het proces van scenario-ontwikkeling. In dit proces steekt de gemeente haar nek uit en stelt zich kwetsbaar op toen het gemeentebestuur de betrokken verenigingen en instellingen uitdrukkelijk vroeg om reacties en ideeën. Ook in moeilijke omstandigheden een directe dialoog aangaan en naar mogelijkheden kijken.

Ik geef ook een compliment aan de raad, die het hoofd erbij hield en in goede harmonie tot besluiten is gekomen. De inwoners mogen weten, dat dit een hele opgave was en een daadwerkelijke samenwerking met raadsfracties en de gemeenschap is niet zo maar even gedaan. Aan allen dank daarvoor.

De Toekomstagenda 2030 Asten met de vijf grote, bekende programma’s is de juiste richting voor beleid; de aanpak, waarbij uitdrukkelijk de verbinding wordt gezocht met onze inwoners is een goede. Gedrag en houding veranderen.

De andere manier van werken en besturen groeit. Er wordt veel aandacht besteed aan de Vitale democratie in Asten. Vanuit de Quick Scan lokale democratie, de publieksactie en de thema-avonden, bijvoorbeeld over alcohol en jeugd, buitengebied of arbeidsmigrantenbeleid, ontwikkelen we samen verder.

We gaan bewuster met communicatie om; letterlijk onder de vlag van Vitale democratie, maar ook via de website of via een animatiefilm. Dit straalt uit naar anderen zowel intern als extern.

Het is een succes, dat een raadsbreed besluit locatie nieuw gemeenschapshuis op 16 april 2019 is genomen na werksessies met inwoners en betrokkenheid van raadsleden.

Het aanleggen van een warmtenet voor en door tuinders in Asten en Someren is voorbeeld van invulling van de opgave  Duurzame Energie: “Niemand wist van tevoren hoe het moest met de vergunningsaanvraag: wij niet, de aanvragers niet en de andere gemeenten, die we om hulp vroegen ook niet”. Vanuit de bedoeling en met elkaar hebben we een vergunning gefixt.

Er loopt een VAB-pilot in Heusden en er is een loket buitengebied opgericht om met boeren te praten over de toekomst en alle vragen, die hieromtrent leven. Een goede zaak. Het mooie is, dat het op deze manier een ontwikkeling doorvoeren ook helemaal past bij wat de nieuwe Omgevingswet van ons vraagt.

Ondertussen zijn alle bedrijventerreinen op Florapark verkocht, is de Heesakkerweg gereconstrueerd met een rotonde, is het project 't Clockhuys opgeleverd en wordt er nu volop gebouwd voor Wonen aan de Linde of aan het Koningsplein.

We stonden stil bij 75 jaar bevrijding in de Peel en in Asten. Een selectie: de tentoonstelling Death Valley de Peel in Museum Klok & Peel. Het bevrijdingsvuur trok, na een passende manifestatie op de Markt, vanuit Asten letterlijk de Peel in. Het oorlogsmonument in Ommel werd onthuld en er was een evacuatietocht vanuit Meijel en Neerkant naar Heusden.

Dames en heren,

2020

Een nieuw jaar, ambities, wensen en goede voornemens ...

Veiligheid blijft voor ons een topprioriteit. Asten is een prettige en veilige gemeente. Dat moet zo blijven.

In 2019 hebben we voor het eerst wekenlang vantevoren vuurwerkoverlast in Asten gehad. Ik ben benieuwd waar de landelijke vuurwerkdiscussie toe leidt ... Veiligheid creëren we met elkaar, door samen alert te zijn en maatregelen te treffen. Ondermijnende criminaliteit, drugs en drugsafval blijven aan de orde van de dag. We pakken missstanden aan.

Ik ga er vanuit, dat er dit jaar geen verkiezingen zullen plaatsvinden, maar we zullen vast en zeker merken dat deze in aantocht zijn.

In 2020 gaan we door met het uitwerken van het wenselijke scenario van het nieuwe gemeenschapshuis. Visie, ontwerp en selectie aannemer, tijdelijke huisvesting komen voorbij, we gaan gewoon door, ook met de informatiebijeenkomsten elke drie maanden voor de inwoners.

Het knelpunt van de geuroverlast in de Antoniusstraat in Heusden zal binnen afzienbare tijd opgelost zijn.

In 2020 starten we met de bouw van 75 woningen in Loverbosch fase 2, twaalf huurwoningen in de Ceresstraat. In Heusden-Oost loopt een CPO-project van 16 woningen en er worden 11 vrije sector kavels verkocht. In Ommel is bestemmingsplan Kaag met 21 woning opnieuw in procedure gebracht en gaan we op het voormalige korfbalveld in samenspraak met Ommel een woningbouwplan ontwikkelen.

We gaan door met de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding.

Op 7 februari  is er de openbare herdenking Doublecrash.

We zien de grote tentoonstelling 'Klokken voor Amerika' in Museum Klok & Peel tegemoet.

Op 5 mei vindt de apotheose plaats.

Vrij zijn is niet vanzelfsprekend!

Dames en heren,

Ik rond af.

We gaan samen verder en zetten ons in voor de belangen van onze gemeenschap.

Ik dank u wel.