Weekendvieringen in kerken geschrapt tot 31 maart, uitvaarten in kleine kring

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan.

Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot dins­dag 31 maart afgelast.

Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bis­schop­pen vragen om kerken waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed.

Wanneer er in beperkte kring wel een vie­ring is, bij­voor­beeld bij een doop of een uit­vaart, zal de cele­brant volgens strikte richt­lij­nen han­de­len.

Deze richt­lij­nen zijn er om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men en om tege­lijker­tijd het pas­to­rale werk toch zo goed moge­lijk doorgang te laten vin­den. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bij­voor­beeld een zorgin­stel­ling of zie­ken­huis te han­de­len en de richt­lij­nen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelo­vi­gen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richt­lij­nen voor contact van het RIVM.

De volgende maat­regelen, die op 28 februari al wer­den af­ge­kon­digd, blijven van kracht

Tijdens vie­rin­gen (in kleine kring) in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk.

De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uitgereikt te wor­den.

De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant.

Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand.

Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

Met on­mid­del­lijke ingang gel­den tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maat­regelen:

Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afgelast.

Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afgelast.

Dopen en uit­vaar­ten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen.

De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.

De H. Mis volgen kan thuis op zon­dag op tele­vi­sie via KRO-NCRV vanaf 10.00 uur op NPO 2.

SIRIS-radio zendt iedere zondag tussen 8.00 en 9.00 uur een eucharistieviering uit, opgenomen in een kerk van de Franciscusparochie Asten-Someren.