De horeca mag weer open vanaf 1 juni 12.00 uur

Op dinsdag 19 mei maakte het kabinet bekend dat horeca en terrassen vanaf 1 juni om 12.00 uur weer open mogen.

Voor de opening van restaurants, cafés en terrassen gelden een aantal algemene landelijke voorwaarden:

Een maximum van 30 klanten binnen (dus exclusief personeel).

Klanten moeten reserveren (binnen).

Iedereen houdt 1,5 meter afstand zowel binnen als buiten op het terras (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Op terrassen geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Gasten dienen binnen en buiten gebruik te maken van zitplaatsen.

Maximaal 2 personen per tafel behalve als zij tot hetzelfde huishouden behoren.

Er is een controlegesprek (triage) vooraf tussen ondernemer en klant waarbij wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

De opening van terrassen per 1 juni geldt niet voor terrassen van kantines van (sport-)verenigingen. De Rijksoverheid geeft aan dat de mogelijkheid om kantines (inclusief terrassen) van (sport-)verenigingen onder dezelfde voorwaarden te openen nog nader wordt onderzocht.

Op de website van de Rijksoverheid staat een uitgebreide toelichting op de landelijke maatregelen die gelden tot 1 juni en vanaf 1 juni, voor onder andere de horeca.

Richtlijnen voor terrassen in de gemeente Asten

Vanaf maandag 1 juni 12.00 uur (tweede pinksterdag) mogen de terrassen dus onder voorwaarden open. De gemeente wil graag meewerken aan verzoeken van horecaondernemers om het oppervlakte van het terras uit te breiden zodat bezoekers op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Daarbij geldt nadrukkelijk dat er zowel voor de horecaondernemers en het personeel als voor de klanten een belangrijke rol is weggelegd om je aan de coronamaatregelen te houden. 

Melding indienen

Als een horecaondernemer het terras wil verruimen, dan moet hiervoor een melding gedaan worden via gemeente@asten.nl.

De gemeente gaat met de ondernemer(s) in gesprek en stuurt de melder de richtlijnen waaronder het terras tijdelijk verruimd mag worden. Als er meerdere eet- en drinkgelegenheden bij elkaar gevestigd zijn, dan moeten zij een gezamenlijke melding indienen. In de melding moet aangegeven staan wat de resultaten van de omgevingsdialoog zijn. Dit zijn de onderlinge afspraken met direct omwonenden, buren en/of andere ondernemers. Er is geen sprake van een vergunning en er worden geen extra kosten in rekening gebracht door de gemeente.

In de melding voor de verruiming van het terras staat:

Naam, adres, postcode, telefoonnummer van de horeca-inrichting
Situatietekening met de tijdelijke uitbreiding van het terras en het gebruik van de ruimte
Zijn er meerdere horecagelegenheden bij elkaar:
een gezamenlijke melding met daarin de onderlinge afspraken
Richtlijnen voor de horeca-ondernemer

Regelgeving

De noodverordening vanuit de Veiligheidsregio is leidend (wordt op termijn vervangen door Noodwet). Dat wil ook zeggen dat als daar aanleiding toe is, deze richtlijnen per direct aangepast kunnen worden.
De APV en alle andere relevante wetgeving is altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus ook op de tijdelijke uitbreiding. Ook sluitingstijden zijn opgenomen in de APV.

Gebruik

Het gebruik van extra openbare ruimte is tijdelijk tot 1 juli. Omdat nu onduidelijk is hoe de situatie na deze datum is, maken ze eind juni een afweging of ze de verruimingen langer toestaan.

Terrassen zijn voorbehouden aan reguliere horeca die normaliter een terras exploiteert. Er moet voorkomen worden dat een terras of een gezamenlijk terras neigt naar een evenement. Maximumaantal zitgelegenheden zoals in reguliere horecaplan is opgenomen.

Naastgelegen panden moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven.

De toegang voor veiligheidsdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor geldt dat er in voetgangersgebied altijd een obstakelvrije strook van ten minste 3,5 meter breed en met een doorrijhoogte van 4,5 meter vrij blijft.

Op terrassen mogen enkel zitplaatsen zijn, er mag geen staand gebruik gemaakt worden van sta- of bartafels.

De toegankelijkheid van centra voor mensen met een beperking vermindert niet.

Wanneer door het terras een looproute loopt van winkelend publiek dient hiermee rekening te worden gehouden met afstand, dan wel maatregelen te worden getroffen om looproutes aan te passen.

Op de verruiming van horecaterras mag geen muziek ten gehore gebracht worden. Er mag geen geluidsapparatuur staan en er mag geen levende muziek ten gehore gebracht worden zonder ontheffing.

De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes geplaatst worden.

Er mogen geen bouwwerken geplaatst worden op het terras.

Parasols en terrasheaters zijn toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de grond. Uitzondering hierop is regulier- en seizoensterras.

Partytenten of andersoortige overkapping is niet toegestaan.

Er mag geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond van de gemeente en er mag geen schade worden aangebracht aan de bestrating.

Weekmarkten en werkzaamheden in het openbaar gebied hebben voorrang. Dat betekent dat terrassen hiervoor uiterlijk op de avond voorafgaand, verwijderd moeten worden.

Er wordt door ondernemers rekening gehouden met standplaatsen. Eventuele verplaatsing hiervan kan in overleg met alle partijen worden toegestaan.

Er mag geen terras worden geplaatst voor fietsenstallingen, op en om gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen.

Drukke doorgaande fietsroutes moeten open blijven en voor voetgangers moet doorgang gewaarborgd worden, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.

Fietspaden moeten binnen puntobstakels minimaal 4,2 meter breed zijn (3,5 + 0,7 m) en buiten obstakels 4,8 meter (3,5 + 1,3 m). Indien mogelijk situatie afhankelijk.

Er moet rekening gehouden worden met kerkdiensten. Kerkgangers moeten ongestoord doorgang hebben met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.

Op een uitbreiding van terras mogen enkel etens- en drinkwaren verstrekt worden voor gebruik ter plaatse.

Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om openbare orde en veiligheid te waarborgen.

Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester of wethouders, een toezichthouder van de gemeente, politie of brandweer moet de exploitant de in gebruik genomen openbare grond vrij maken.

Toezicht

Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van horecaondernemers en personeel dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Toezichthouders van de gemeente controleren hierop. Het toezien op de 1,5 meter regel ligt bij ons allemaal. Het vraagt zowel van inwoners, gasten, ondernemer als gemeente andere inzet. Zeker in de eerste dagen na opening van de horecagelegenheden is het belangrijk dat ondernemers en personeel zichtbaar zijn en in gesprek gaan met klanten, maar ook daarna. Dit wordt zo ook bij de winkels ervaren.