Perspresentatie Financiële analyse 2020 & coronacrisis gemeente Asten

Op dinsdag 23 juni vond in het gemeentehuis in Asten de perspresentatie plaats van de Financiële analyse 2020 & coronacrisis gemeente Asten.

Wethouder van Financiën Henk van Moorsel: ,,De gemeente Asten is een financieel gezonde gemeente. We blijven ons dan ook te allen tijde richten op een financieel gezonde en solide huishouding conform de doelstellingen uit het coalitieakkoord 2018-2022 Samen op weg naar een duurzaam vitaal Asten en de door de gemeenteraad in 2019 vastgestelde scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2019-2023. Zeker in de huidige tijden waarin de impact van de coronacrisis vooral op de langere termijn nog onzeker is, evenals de herijking van de Rijksuitkering gemeentefonds vanaf 2022, is het van groot belang om te beschikken over een actuele financiële analyse van de financiën in Asten''.

Middels het rapport Financiële analyse 2020 & coronacrisis https://www.asten.nl/fileadmin/Asten/Afbeeldingen/Foto_bij_nieuws/Financiele_Analyse_2020___Coronacrisis.pdf is deze analyse gemaakt. Naast een actueel beeld van de financiën is ingezoomd op de impact van de coronacrisis voor Asten. Niet alleen voor de gemeente Asten zelf, maar ook voor de inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen in Asten. Dit is gedaan via de TIP-enquête publieke raadpleging over de impact van de coronacrisis in de gemeente Asten waar 623 respondenten aan hebben meegewerkt. In de gemeenteraad van 7 juli wordt de analyse behandeld in aanloop naar de raadsvergadering van november 2020 (behandeling begroting 2021-2024).

Conclusie is dat de gemeente Asten zowel structureel als incidenteel een dekkingsplan nodig heeft om een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2023 te kunnen maken. Het gaat om een structureel financieel tekort van € 350.000 vanaf 2024. De gemeente Asten ziet de reservepositie van de gemeente (net als bij andere gemeenten in Nederland) de afgelopen jaren verder afnemen onder andere door de hoge zorgkosten in het sociaal domein. 

Daarnaast zijn er grote onzekerheden en risico’s met betrekking tot de herverdeeleffecten van de herijking Rijksuitkering gemeentefonds die vanaf 2022 verwacht worden. Deze dreigen voor de kleinere gemeenten negatief uit te gaan vallen.

Zie ook onderstaande powerpointpresentatie.

De belangrijkste conclusies uit de TIP-enquête publieke raadpleging over de impact van de coronacrisis in de gemeente Asten:

Inwoners

- 55% geeft aan dat de coronacrisis geen directe gevolgen heeft voor inkomen en financiële positie.
- 5% geeft aan dat de coronacrisis zeer veel gevolgen heeft voor inkomen en financiële positie.
- Dezelfde vraag over de verwachting voor de komende 3-6 maanden geeft een vergelijkbaar beeld (47% zeer weinig tot geen gevolgen/4% zeer veel gevolgen).
- Veel tips om van ‘Koop lokaal’ nog een groter succes te maken.

Ondernemers (eenmanszaken en bedrijven)

- 13% geeft aan dat de coronacrisis zeer weinig tot geen invloed heeft op de financiële situatie van het bedrijf.
- 24% geeft aan dat de coronacrisis zeer veel invloed heeft op de financiële situatie van het
bedrijf.
- Dezelfde vraag over de verwachting voor de komende 3-6 maanden geeft een vergelijkbaar beeld voor de categorie zeer weinig tot geen gevolgen (14%), geeft een gunstiger beeld van de categorie die zeer veel gevolgen heeft (9%), maar laat ook een hoger percentage neutraal zien (25% t.o.v. 12%).
- 60% geeft aan geen steunmaatregelen vanuit het Rijk aangevraagd te hebben.
- 69% geeft aan geen steun nodig te hebben.

Maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen

- 22% geeft aan dat de coronacrisis zeer weinig tot geen invloed heeft op de financiële
situatie.
- 18% geeft aan dat de coronacrisis zeer veel invloed heeft op de financiële situatie.
- 6% geeft aan te vrezen voor het voortbestaan van de organisatie in de komende 3-6
maanden.