Presentatie begroting 2021 gemeente Asten

Wethouder van financiën Henk van Moorsel presenteerde op vrijdag 16 oktober de gemeentebegroting 2021 in het gemeentehuis in Asten.

De ontwikkeling in de algemene Rijksuitkering zal de meerjarenbegroting beïnvloeden. Het merendeel van de gemeenten heeft last van een te lage algemene uitkering van het Rijk en de schommelingen in de algemene uitkering. Daarnaast hebben gemeenten te maken met een lastenstijging in het sociaal domein. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. Gemeenten pleiten, samen met de VNG, voor het vergroten van de ‘taart’ oftewel het verhogen van het macrobudget wat als basisbedrag beschikbaar is om te verdelen over de gemeenten (geen herverdeling zonder extra geld).

De meerjarenbegroting van de gemeente Asten is vanaf 2023 reëel en structureel sluitend. Dat betekent dat er structurele dekking gevonden moet worden voor een bedrag van afgerond € 278.000. Om dat te bereiken is een dekkingsplan uitgewerkt met maatregelen. In het dekkingsplan is een mix gevonden van minder nieuwe wensen doorvoeren, bestaand beleid/ambitie heroverwegen en lastenverhoging (vanaf 2023). Vanwege het ontbreken van draagvlak bij de raad zijn de ‘maatregelen op de plank’ verder niet ingezet in het dekkingsplan.

De tussenliggende jaren 2021 en 2022 zijn niet sluitend. Een bedrag van € 1.427.309 wordt overgeheveld van de algemene reserve naar de Reserve Eenmalige Bestedingen om het tekort in de Reserve Eenmalige
Bestedingen af te dekken. De algemene reserve daalt daarmee naar € 12 miljoen. De ratio weerstandsvermogen blijft nog steeds ruim voldoende tot uitstekend.

De lokale lastendruk in de begroting 2021 bedraagt € 787,73. De stijging van de lokale lastendruk ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door het volgende:
• Stijging van de afvalkosten met € 285.000 (afgerond 31%).
• Het OZB-tarief is gestegen met 7% (5% + 2% indexering) als maatregel uit de scenario-ontwikkeling.
• De rioolheffing is gestegen met 7,9% (5,9% +2% indexering) conform het Gemeentelijk Rioleringsplan.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing gaan dus stijgen. Die tarieven hebben als uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De totale kosten voor afval stijgen ten opzichte van 2020 met € 285.185 (afgerond 31%) door een stijging van de kosten voor zowel restafval als GFT (de verwerkingskosten van GFT stijgen met 52%). Deze kostenstijging bij met name GFT heeft een nieuwe methodiek van tariefberekening tot gevolg vanaf 2021. In de oude methode waren de ledigingen van GFT-containers gratis. De kosten voor GFT werden verrekend in het vastrecht en in het tarief voor het ledigen van de restafvalcontainers. In de nieuwe methode wordt een tarief ingesteld voor GFT-afval. Hier is voor gekozen omdat de kosten voor het ophalen en verwerken van GFT fors zijn gestegen.