Vergadering Dorpsoverleg Lierop in De Vurherd

Dorpsoverleg Lierop vergadert op donderdag 3 december in gemeenschapshuis De Vurherd.

De vergadering is van 20.00 tot 22.00 uur voor maximaal dertig personen.

Aanmelden kan via e-mail marieke@dorpsoverleglierop.nl.

Agenda 
1. Opening en welkom
2. Ingekomen stukken, vaststellen agenda
3. Actie/besluitenlijst (jaar)vergadering 3 september 2020
4. Stand van zaken onderwerpen uit de jaarvergadering
- zonnepark Lungendonk
- geluidsscherm A67
- voorgenomen industrieterrein langs A67
- voetpad Heesvenstraat
- Huisartsenpraktijk
5. Rondvraag