Gemeenteraadsvergadering Asten

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 8 december in De Klepel aan de Kerkstraat 8 in Asten.

De vergadering start om 20.00 uur en is enkel na reservering via e-mail griffier@asten.nl bij te wonen met in acht name van de RIVM-maatregelen.

Tevens wordt de vergadering live uitgezonden via SIRIS-radio.

Agenda:

1. Vaststellen agenda
2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 november 
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Asten
5. Bestemmingsplan Asten Laagveld-Laarbroek 2020
6. Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025
7. Omgevingsvergunning Dijkstraat 52
8. Gemeenschappelijke regeling ICT NML
9. Bestuursrapportage II 2020 BSOB 2021
10. Vaststellen belastingverordeningen
11. Programmering Bedrijventerreinen De Peel 2020
12. Deelname experiment centrale stemopneming Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021
13. Benoeming lid Werkgeverscommissie griffie en aanwijzing plv. griffier