Financiële ondersteuning voor lokale culturele sector

Het kabinet heeft via het Gemeentefonds geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in de gemeente Asten.

Deze compensatieregeling is bedoeld voor lokale culturele organisaties zonder winstoogmerk, om opgelopen schade in 2020 als gevolg van de coronapandemie te compenseren.

Het gaat om organisaties, verenigingen, stichtingen e.d. met cultureel belang, zoals bijvoorbeeld scouting, musea, theater, amateurkunst, cultuureducatie, festivals e.d. Hiermee willen we de lokale culturele infrastructuur overeind houden, waardoor de gemeente Asdten levendig en aantrekkelijk blijft voor alle inwoners.

Wie kunnen er een aanvraag doen?

- Organisaties met een cultureel belang, gericht op het aanbieden van culturele activiteiten voor onze inwoners (van jong tot oud).
- De aanvrager heeft geen winstoogmerk en is dus niet commercieel ingesteld. Voor deze laatste groep bestaan andere landelijke regelingen.
- Als je al gebruikt maakt van een andere landelijke of gemeentelijke compensatiemaatregel, kun je geen beroep doen op deze compensatiemaatregel.

Welke kosten komen in aanmerking voor een aanvraag?

- Misgelopen inkomsten in het jaar 2020.
- Kosten die gemaakt zijn om te voldoen aan de basisregels en maatregelen van het Rijk en het RIVM.

Welke ‘tegenprestatie’ wordt van de aanvrager gevraagd?

- De aanvrager maakt inzichtelijk hoe groot de coronaschade is.
- De aanvrager maakt duidelijk inzichtelijk wat ze zelf al heeft gedaan, zowel financieel als inhoudelijk.
- De aanvrager verklaart dat er geen gebruik gemaakt is van andere compensatieregelingen.

Hoe kun je een aanvraag doen?

De aanvraag kan worden ingediend tot en met 19 februari via een e-mail naar b.hermans@asten.nl met als onderwerp “Financiële ondersteuning voor lokale culturele sector”.

Aanvragen buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen. Er kan eenmalig een beroep gedaan worden op deze regeling.

Na 19 februari beoordeelt de gemeente Asten alle aanvragen. Op basis van het aantal ontvangen aanvragen en de beoordeling hiervan wordt het beschikbare budget ingezet.

Het is mogelijk dat de aanvraag niet of niet volledig wordt vergoed.

De gemeente neemt uiterlijk binnen zes weken na 19 februari een besluit over de aanvraag.