Veranderingen liturgisch rooster in Franciscusparochie

Na de pa­ro­chiefusie in 2015 is in de Franciscusparochie gekozen voor een bepaalde verde­ling van pas­to­rale verant­woor­de­lijk­he­den en vie­rin­gen.

Ondertussen zijn er toch wat zaken veran­derd. Ook zijn er ver­an­de­ringen geweest in het pasto­rale team. 

Pastoor Steijaert heeft bij zijn komst in de pa­ro­chie aange­ge­ven dat hij graag op alle kerklocaties de eucha­ris­tie zou willen vieren. Ook is er afstem­ming geweest met de liturgiewerkgroep in Heus­den over het aantal eucha­ris­tie­vie­ringen.

Het pasto­rale team gaat het li­tur­gisch rooster anders invullen.

Ver­an­de­ringen per 1 februari: 

Op zater­dag­avond is er meer roulatie van pries­ters.

In Heus­den zal er eenmaal per maand een woord- en communie­vie­ring zijn. De andere zaterda­gen is er een eucha­ris­tie­vie­ring.

Pastoor Sascha Steijaert viert zeker eenmaal per maand de eucha­ris­tie in Heus­den, Lierop en Ommel.

Pater Jan Zwirs viert eenmaal per maand de eucha­ris­tie in Ommel en kape­laan Harold van Overbeek in Someren-Dorp en Asten.

Diaken Jack Swaanen zal op termijn assis­te­ren als diaken in de eucha­ris­tie en preken ver­zorgen.