Project herinrichting Beekerloop tegen wateroverlast

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Asten gaan ruim 2 miljoen euro investeren in de herinrichting van de Beekerloop.

De financiële middelen zijn hiervoor onlangs beschikbaar gesteld en dat betekent dat ze echt aan de slag kunnen gaan met onder meer het verbreden van de Beekerloop.

De reden van de aanpassingen is het zéér extreme weer dat de regio Asten, Deurne en Someren teisterde. Zo viel er in mei/juni 2016 in enkele uren tijd plaatselijk meer regen dan normaal in een hele maand.

In o.a. de Sterrenwijk, de Appelwijk en op bedrijventerrein Nobis zorgde dit voor veel wateroverlast door hoge waterstanden in de Beekerloop en het vele water vanuit de riolering.

De Beekerloop begint op de hoek Heesakkerweg-N279 en loopt o.a. langs de Floralaan en Nobisweg en mondt uit in de Aa net ten noorden van de A67.

Wat staat er te gebeuren?

• verbreden van het profiel van de Beekerloop,
• aanpassen van stuwen en duikers, zodat er meer water door de loop kan en het snel wegstroomt,
• ervoor zorgen dat er geen extra verdroging plaatsvindt,
• versterken van de ecologische functie van de Beekerloop,
• aanleggen van vispassages, zodat vissen om de stuwen heen kunnen zwemmen.

Deze maand ligt het Projectplan Waterwet voor de herinrichting van de Beekerloop ter inzage. Iedereen heeft dan nog de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

De verwachting is dat er dit najaar gestart kan worden met de werkzaamheden, zodat deze eind 2021/begin 2022 zijn afgerond.

Met de herinrichting van de Beekerloop ontstaat er een waterrobuuste beek met natuurvriendelijke oevers. Alhoewel het water in de Beekerloop bij piekbuien veel sneller weg kan stromen, blijft de kans op wateroverlast bestaan. De Sterrenwijk (omgeving Plutostraat) blijft namelijk het laagste punt en daarmee ook gevoelig voor wateroverlast. Hoe meer het water vast kan worden gehouden (ook op de hogere delen van Asten), hoe kleiner de kans op wateroverlast.

De gemeente Asten en waterschap Aa en Maas stimuleren het vasthouden van water door het geven van subsidies, zoals voor het aanleggen van groene daken of het afkoppelen van hemelwater.

Kijk voor meer informatie op www.aaenmaas.nl/beekerloop en www.asten.nl/duurzaamheid.