Digitale vergadering commissie Ruimte op SIRIS-radio èn tv

Digitale vergadering commissie Ruimte op SIRIS-radio èn tv

De commissie Ruimte vergadert op woensdag 10 februari via Microsoft Teams.

Aanvang 20.00 uur.

SIRIS-radio en SIRIS-tv zenden deze digitale vergadering live uit.

Agenda:

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 13 januari en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking

4. Wijzigen van de Verordening Groenonderhoud diverse wijken Someren.

5. Instemmen met programmeringsafspraken over bedrijventerreinen in De Peel 2020.

6. Verklaren dat een vestiging van Anytime Fitness op locatie Wilhelminaplein 22b niet bezwaarlijk is.

7. Vaststellen bestemmingsplan Haagdoornweg ong.

8. Kennis nemen van de derde Bestuursrapportage 2020 en vaststellen wijziging van de Programmabegroting 2021.

9. Ingekomen stukken/mededelingen.

10. Rondvraag.