Digitale vergadering commissie Burger en Bestuur op SIRIS-radio en -tv

Digitale vergadering commissie Burger en Bestuur op SIRIS-radio en -tv

De commissie Burger en Bestuur vergadert op donderdag 11 februari via Microsoft Teams.

Aanvang 20.00 uur.

SIRIS-radio en SIRIS-tv zenden deze digitale vergadering rechtstreeks uit.

Agenda:

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 14 januari en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking.

4. Vaststellen Nota Participatiebeleid.

5. Vaststellen zienswijze op de positioneringsnotitie van Senzer.

6. Kennis nemen van de derde Bestuursrapportage 2020 en vaststellen wijziging van de Programmabegroting 2021.

7. Ingekomen stukken/mededelingen.
7a Informatie over Uitvoeringsprogramma Vergunningen Toezicht en Handhaving VTH 2021 gemeente Someren.

8. Rondvraag.