Gemeenteraadsvergadering live op SIRIS-radio en -tv

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 25 februari via Microsoft Teams.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 januari.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Vaststellen Nota Participatiebeleid.

6. Vaststellen zienswijze op de positioneringsnotitie van Senzer.

7. Wijzigen van de Verordening groenonderhoud voor de wijken Someren-Noord, Industrieterrein Someren, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop.

8. Instemmen met de programmeringsafspraken over bedrijventerreinen in De Peel 2020.

9. Verklaren dat een vestiging van Anytime Fitness op locatie Wilhelminaplein 22b niet bezwaarlijk is.

10. Vaststellen bestemmingsplan Haagdoornweg ong.

11. Kennisnemen van de derde bestuursrapportage 2020 en vaststellen wijziging van de Programmabegroting 2021.

12. Sluiting.

SIRIS-tv zendt deze gemeenteraadsvergadering live uit op SIRIS-radio en SIRIS-tv.