Gemeenteraadsvergadering Asten op SIRIS-tv en -radio

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 9 maart om 20.00 uur via Microsoft Teams.

SIRIS-tv en SIRIS-radio zenden deze vergadering live uit.

De agenda:

1. Vaststellen agenda

2. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 januari

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Presentatie groot burgerinitiatief Ommel 1000+

5. Zienswijze Positioneringsnotitie Senzer

6. Kadernota 2022 GR Peelgemeenten

7. Kadernota 2022 GGD Brabant-Zuidoost

8. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021

9. Omgevingsvergunning Gevlochtsebaan 6 (vvgb)

10. Verordening geurhinder en veehouderij Asten 2020

11. Versnellingsagenda woningbouw gemeente Asten

12. Beslissing op bezwaar eigenaar perceel N1498 tegen besluit vestigen voorkeursrecht

13. Aanvraag uitkering suppletiefonds

14. Compensatiepakket coronacrisis 2020

15. Benoeming lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven.

16.  Aanwijzing commissieleden en toelating nieuw burgercommissielid

17. Schriftelijke vragen art. 39 Reglement van Orde

18. Sluiting.