BBB-kandidaat Tweede Kamerverkiezingen Wim Jaspers: Verantwoording afleggen is geen gunst maar een noodzaak

Wim Jaspers uit Someren-Heide staat op de vijfde plaats op de kandidatenlijst van de nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB).

Deze partij gaat voor vijf tot zeven zetels tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.

Tot 17 maart besteedt SIRIS volop aandacht aan de lokale Tweede Kamerkandidaat Wim Jaspers en BBB. Dat doet de omroep door het uitzenden van radio- en tv-spotjes, interviews en plaatsen van berichten.

Verantwoording afleggen is geen gunst maar een noodzaak

Het kabinet is in januari gevallen. BBB vindt het goed dat het kabinet verantwoordelijkheid neemt bij de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit kon ook niet anders. 

Het is een uitstekend besluit om stukken die ten grondslag liggen aan een kabinetsbesluit openbaar te maken en na elke ministerraad een besluitenlijst met toelichting te publiceren. BBB schreef vorig jaar in haar verkiezingsprogramma: “BBB wil een overheid die transparant te werk gaat, en eerlijk is over waar beleid voor ingezet wordt. De overheid hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan.”

Lijsttrekker Caroline van der Plas: "De overheid is er voor de burgers en niet andersom, verantwoording afleggen is dus geen gunst maar een noodzaak"

De hele affaire is geen dossier maar gaat om mensen. Mensen die zwaar gedupeerd zijn door een falende overheid. Mensen waarvan sommigen ook zwaar getraumatiseerd zijn. Mensen wier leven in puin ligt.

BBB staat voor gezonde politiek en gezond beleid:
We beperken de wet- en regelgeving. Er komt geen nieuwe wet- en regelgeving zonder dat er ook bestaande wetten en regels worden afgeschaft.
Nieuwe beleidsregels en wetten die ingrijpende investeringen en aanpassingen betekenen voor ondernemers en burgers, worden gebaseerd op feiten en cijfers die wetenschappelijk zijn onderbouwd, niet op modellen en aannames. Meten = weten.
We stellen mensen centraal en niet de regels, zoals bijvoorbeeld in het dossier kindertoeslag en inkomstenbelasting.
Er komt pas nieuwe wet- en regelgeving als de kosten die de ondernemer moet maken, is opgenomen in de prijs van de producten.
BBB wil een Constitutioneel Hof in Nederland, zoals ook al in 2018 door de Commissie Remkes is voorgesteld. Met de oprichting van een Constitutioneel Hof kunnen burgers laten toetsen of een wet in strijd is met de Grondwet.
Het Constitutioneel Hof moet ook de mogelijkheid krijgen om conflicten tussen wet- en regelgeving tussen verschillende provincies te toetsen. Ook beslist het over een correct verloop van verkiezingen en referenda en over de rechtsgeldigheid van hoge mandaten zoals die van een kabinet of een parlementslid.
Artikel 120 van de Nederlandse Grondwet, dat de rechter verbiedt om de wet te toetsen aan de Grondwet wordt geschrapt.
Het Constitutioneel Hof moet laagdrempelig zijn.
De stem van de burger wordt tussen verkiezingen door gehoord bij belangrijke besluitvorming (bijvoorbeeld) over zijn leefomgeving. Dit gebeurt bijvoorbeeld via (lokale of regionale) referenda en/of volkspeilingen. Te denken valt aan een volkspeiling bij de aanleg van mega-zonneparken of windmolens in het buitengebied en op de Noordzee en in het IJsselmeer.
De overheid is er voor de inwoners en niet andersom. Beleid, houding en gedrag van de overheid wordt hierop getoetst.
BBB wil een overheid die transparant te werk gaat, en eerlijk is over waar beleid voor ingezet wordt. De overheid hoort dienstbaar te zijn aan haar inwoners en integer te werk te gaan.