Start uitvoering dorpsplan Lierop

Op woensdag 1 december wordt er door de Belangengroep Lierop een bijeenkomst gehouden met als belangrijkste agendapunt de voortgang van het integrale dorpsontwikkelingsprogramma (iDOP).
Daarin staan een groot aantal maatregelen die er toe moeten leiden dat Lierop ook in de komende tien à vijftien jaar een dorp blijft waar het prettig wonen is voor jong en oud. Inmiddels zijn er in Lierop onder de paraplu van de belangengroep vijf werkgroepen actief: de werkgroepen zorg, verkeer, dorpshart, sociale voorzieningen en recreatie, toerisme en werk. De werkgroepen kunnen echter nog veel mensen gebruiken. De plannen en het geld zijn er, nu nog de realisering. Tijdens de bijeenkomst op 1 december wordt de stand van zaken uit de doeken gedaan, met extra aandacht voor de twee thema’s verkeer en dorpshart. Wethouder Willy Hanssen is uitgenodigd om de gemeentelijke plannen voor het verkeer toe te lichten. Ook zijn studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein en de Groene Campus de afgelopen maanden bezig geweest met plannen voor een herinrichting van de dorpskern. De eerste resultaten worden op deze avond gepresenteerd. Alle mensen met een hart voor Lierop zijn uitgenodigd om woensdag 1 december aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en vindt plaats in De Vurherd.