Dag van de Leerplicht in Asten

Donderdag 17 maart was het de Dag van de Leerplicht. Dit jaar met als thema ‘School? Bekijk ‘t ... eens anders!’
Tijdens de Dag van de Leerplicht werd er stilgestaan bij het feit dat jongeren in Nederland het recht hebben om zich te ontwikkelen en een diploma te halen. Naar school gaan is niet alleen een plicht maar vooral ook erg leuk. Om zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten op het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs hiervan bewust te maken, hielden de gemeenten en scholen allerlei acties. Dit jaar was in Asten gekozen voor het verzorgen van een voorlichtingsles in de vorm van een Lagerhuisdebat op het Varendonck-College. Onderwijswethouder Jac Huijsmans stond één lesuur voor de klas. Leerlingen gingen met elkaar in debat over stellingen, die te maken hadden met de leerplicht. De landelijke Dag van de Leerplicht vond dit jaar voor de achtste keer plaats. De huidige Leerplichtwet schrijft voor dat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden volledig leerplichtig zijn. Na deze volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun achttiende verjaardag een volledig onderwijsprogramma moeten volgen, tenzij de jongere een startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo2-diploma. De kwalificatieplicht geldt vanaf augustus 2007 en is ingevoerd om jongeren een minimumdiploma te laten halen en schooluitval tegen te gaan. In 1900 is de eerste Leerplichtwet aangenomen. Die wet moest kinderen beschermen tegen kinderarbeid. Vroeger moesten kinderen in fabrieken of op het land werken. Daardoor konden ze niet naar school. De leerplicht was vooral naar ouders gericht. Als zij hun kinderen toch lieten werken en niet naar school lieten gaan, kregen ze een boete. En dat is nu nog steeds zo.