Twee partijen stappen uit raadsvergadering

De PGA-PvdA en de D66/Hart voor Asten-fracties in de Astense gemeenteraad zijn dinsdagavond 11 maart uit de raadsvergadering opgestapt.
De fracties deden dat omdat de coalitie partijen een initiatiefvoorstel van D66, over het invoeren van startersleningen ter stimulering van de woningbouw, van de agenda haalden. Voor de PGA-PvdA was daarmee het wezen van de democratie in het geding. Democratie veronderstelt dat men ook ruimte geeft aan minderheden. Het verlaten van de raadsvergadering door de PGA-PvdA was dan ook een protest tegen de aantasting van het democratisch functioneren van de raad. De PGA-PvdA stuurde het volgende persberichten: Waarom de PGA-PvdA opstapte uit de raadsvergadering op 11 maart raadsleden zijn gekozen om te besturen. Het mag dan wel verbazen als raadsleden niet aan een raadsvergadering deelnemen. Toch gebeurde dat dinsdagavond in Asten. Dan moet er dus wel van een heel zwaarwegende reden sprake zijn. Voor de PGA-PvdA was dat het geval, omdat door de gezamenlijke coalitiepartijen een heel belangrijk democratisch middel aan een andere (niet-coalitie) fractie werd ontnomen. In de Gemeentewet is vastgelegd dat ieder raadslid een initiatiefvoorstel ter behandeling in de raad kan indienen. Dit is het belangrijkste middel voor een raadslid of raadsfractie om los van de door het college gedane voorstellen eigen initiatieven voor beraadslaging op de agenda van de raad op te voeren. Normaal wordt zo’n initiatief besproken en aan de hand van de inhoud bepaalt ieder raadslid vervolgens of hij zo’n voorstel wel of niet steunt. Afgelopen dinsdag liep het in Asten heel anders. Door D66 was op de in het Reglement van Orde vastgestelde wijze een initiatiefvoorstel ingediend over het invoeren van startersleningen ter stimulering van de woningbouw. Op het moment dat de raadsagenda aan de orde werd gesteld met daarop het initiatiefvoorstel van D66 werd door mevrouw Van de Ven van coalitiepartij Algemeen Belang voorgesteld om het initiatiefvoorstel van de agenda te halen omdat dit niet voldragen zou zijn en haar fractie zelf een motie wilde indienen over de bevordering van de woningbouw. Nu beslist een meerderheid van de raad over de agenda. Dus een meerderheid kan beletten dat los van de inhoud een onderwerp aan de orde kan worden gesteld, terwijl men ook bij agendering na bespreking zo’n voorstel kan afwijzen. Het verschil is of er wel of niet over gesproken kan worden in de raadsvergadering. Al snel bleek dat het voorstel om behandeling van het initiatiefvoorstel van D66 te blokkeren met de andere coalitiepartijen was afgestemd. Het resultaat is dan dat deze raadsmeerderheid van de coalitiepartijen uit gaat maken of andere raadsleden nog gebruik kunnen maken van het initiatiefrecht. Voor de PGA-PvdA werd daarmee een doorslaggevend democratisch principe om zeep geholpen. Dat is het principe dat je ook andere partijen en minderheden ruimte moet bieden om in ieder geval hun ideeën en voorstellen voor het voetlicht te brengen. Met de beslissing om tegen de wil van D66 het voorstel van deze fractie van de agenda af te voeren, werd D66 monddood gemaakt over dit onderwerp. Van enig respect voor de inzet van andere raadsleden was bij het afvoeren van het initiatiefvoorstel van de raadsagenda geen sprake meer. Voor de PGA-PvdA was daarmee het wezen van de democratie in het geding. Democratie veronderstelt dat men ook ruimte geeft aan minderheden. Het wezen van een democratie is niet dat de meerderheid beslist. Dat is 'slechts' een procedureel aspect, nodig om tot besluitvorming te komen. Het hart van de democratie klopt in het besef dat de meerderheid bij besluiten zoveel mogelijk ruimte laat aan minderheden en hun opvattingen. Voor de PGA-PvdA had het dinsdag geen zin om mee te werken aan een vorm van schijndemocratie. Het zou immers betekenen dat voortaan de coalitiepartijen bepalen of je als raadslid nog een nieuw onderwerp kunt aansnijden. Het verlaten van de raadsvergadering door de PGA-PvdA was dan ook een protest tegen de aantasting van het democratisch functioneren van de raad.