Evaluatie verkeersmaatregelen in vergadering Belangengroep Lierop

In 2013 zijn er binnen en buiten de bebouwde kom van Lierop diverse verkeersmaatregelen getroffen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten door enerzijds het doorgaand verkeer te ontmoedigen door Lierop te rijden en anderzijds de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Om te kijken of de maatregelen voldoende effect hebben vindt er door Belangengroep Lierop in samenwerking met de gemeente Someren een evaluatie plaats tijdens de reguliere vergadering op woensdag 5 november om 20.00 uur in De Vurherd.

Inwoners kunnen ook reageren via belangengroeplierop@gmail.com.

De maatregelen zijn het resultaat van een jarenlange discussie over het doorgaand verkeer door de kom van Lierop. Van 16 juni tot en met 2 juli zijn er verkeerstellingen gehouden op een twaalftal locaties in en rondom Lierop die in vergelijking met tellingen in 2009 een gemiddelde daling van het aantal auto’s laat zien van zo’n 30 %.

Of deze daling daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid wil de belangengroep graag voorleggen aan de inwoners van Lierop. De uitkomst van de evaluatie zal dienen als advies van de Belangengroep aan het college van Someren.