Werkzaamheden openbare ruimte Bloemenwijk van start

Op dinsdag 15 maart zijn de werkzaamheden voor de revitalisering van de openbare ruimte in de Bloemenwijk in Asten officieel van start gegaan.

Wethouder Jac Huijsmans en directeur Chris Theuws van Bergopwaarts voerden samen de starthandeling uit met het leggen van enkele tegels op het basketbalveldje op de hoek Mignonstraat-Ficusstraat. 

Woningbouwcorporatie Bergopwaarts is inmiddels klaar met renovatie van de woningen van de Bloemenwijk. Met deze renovatie zijn de woningen weer gereed voor de toekomst. Het laatste onderdeel van de revitalisering, is de herinrichting van de openbare ruimte. In juli 2013 hebben de gemeente en Bergopwaarts een intentieovereenkomst gesloten, waarin is vastgelegd dat de gemeente het voornemen heeft om € 400.000 te investeren in de openbare ruimte binnen het plangebied Bloemenwijk. De aannemers zijn Van den Berk (straatwerk) en Vaessen (groen)

De hoofddoelstelling van het project zoals deze in de Visie Revitalisering Bloemenwijk (vastgesteld door de gemeenteraad op 09 juli 2009) geformuleerd is, is het toekomstbestendig maken van de Bloemenwijk waar de bewoners prettig kunnen wonen en leven. Dit hoofddoel is na het participatietraject in de volgende doelen vertaald:

Verbeteren parkeermogelijkheden in de wijk

Speel- en groenvoorzieningen verbeteren

Om helder te krijgen welke werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd moeten worden heeft de gemeente Asten een participatie traject doorlopen. Op 17 maart 2015 heeft er in centrum De Beiaard een wijkbijeenkomst plaatsgevonden. Alle bewoners van de wijk zijn uitgenodigd om hun ideeën en wensen kenbaar te maken. Bewoners hebben diverse ideeën aangedragen waarin zij prioriteit hebben gegeven aan: parkeerprobleem, de verouderde trottoirs, overlast van het onverzorgde groen, speelvoorzieningen voor de kinderen en overlast van hondenpoep.

Op basis van de input van de bewoners van de wijk is een concept-schetsplan opgesteld en aan de bewoners ter beoordeling voorgelegd. Na de reactie van de bewoners heeft de gemeente dit plan aangepast en dit definitiefplan hebben ze op 1 oktober 2015 in een inloopavond in centrum De Beiaard gepresenteerd. Door de bewoners is het plan positief ontvangen.

Met behulp van de informatie van de bewoners uit de wijk en kennis van de gemeentelijke specialisten hebben ze gekeken naar de (on)mogelijkheden van de hele wijk maar ook van iedere straat afzonderlijk en dit heeft geresulteerd in een schets met diverse maatregelen/aanpassingen in de openbare ruimte van de Bloemenwijk. Zo worden parkeerplaatsen in de Leliestraat duidelijk gemarkeerd om onveilige situaties te voorkomen en een rustiger straatbeeld te creëren. Er worden nieuwe parkeerplaatsen in de Cactusstraat, gerealiseerd. In dezelfde straat worden de bomen die de overlast veroorzaken gekapt. Voor het kappen van deze bomen is aan alle bewoners van de straat toestemming gevraagd. Voor de te verwijderen bomen komen weer een aantal nieuwe bomen terug. Ook in de Rozenstraat komen nieuwe parkeerplaatsen. Hiervoor is de aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Als snelheidsremmende maatregel wordt op het kruispunt van Rozenstraat-Leliestraat een plateau aangebracht. In een aantal straten, waar de trottoirs niet goed functioneren omdat ze scheef liggen door de inritten, worden deze trottoirs herbestraat. Daarbij leggen ze inritten aan voor mindervaliden en inritblokken in plaats van de huidige verlaagde banden, om de wijk beter toegankelijk te maken voor mindervaliden. Bij de vernieuwing van het trottoir zal de verbinding tussen De Beiaard en het centrum worden geaccentueerd, in de vorm van geleidelijnen en materialisatie, dit vooral ter begeleiding van de ouderen in de wijk. Naast de ouderen is er ook specifieke aandacht voor de kinderen. Het speelterrein aan de Ficusstraat wordt opgeknapt en het grasveldje op de hoek van de Rozenstraat-Anjerstraat gaat ingericht worden als een speelplek voor kinderen. Er wordt een mogelijkheid gecreëerd om hondenpoep weg te gooien in een honden-GEPP. Hiermee proberen we de overlast van de hondenpoep te beperken. Voor verkeersveiligheid van in -en uitrijden van de leveranciers van de supermarkt, komt er parkeerverbod op de hoek van Klaproosstraat-Rozenstraat.