Extra woonlocaties voor vluchtelingen verspreid over Someren

De gemeente Someren gaat de komende tijd extra woonlocaties voor 75 vergunninghouders realiseren.

De huisvesting van de vergunninghouders vindt gespreid over de gemeente plaats. De realisatie van de woonlocaties is een gevolg van de dringende oproep die Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, eerder dit jaar deed om in regioverband extra opvangplekken voor asielzoekers en vergunninghouders te creëren.

Naar aanleiding van deze oproep hebben de zes Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) samen een plan ingediend voor de realisatie van 826 extra opvangplekken voor asielzoekers en de huisvesting van 501 vergunninghouders in 2016. Elke gemeente heeft vervolgens afzonderlijk haar eigen mogelijkheden bekeken.

Aangezien er in Someren geen geschikte gebouwen voor grootschalige opvang voor handen zijn, heeft de gemeente zich geconcentreerd op de huisvesting van vergunninghouders.

Vergunninghouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen en van een asielzoekerscentrum naar een reguliere woonruimte verhuizen. Elke gemeente krijgt jaarlijks vanuit het Rijk een taakstelling hierin opgelegd. In Someren verzorgt woCom de jaarlijkse huisvesting. Vanwege de toename van vluchtelingen, en dus ook vergunninghouders, gaat de gemeente Someren de komende periode naast de jaarlijkse taakstelling extra woonlocaties realiseren.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande woningen, maar worden ook nieuwe locaties gecreëerd.

Op de volgende locaties zijn extra opvangplaatsen voorzien:
· gemeentelijke woning Boerenkamplaan 175 in Someren-Eind (± 7 personen)
· voormalige peuterspeelzaal Tuimel-in wordt omgebouwd tot woning, Willem-Alexanderlaan 5a in Someren-Eind (± 4 personen)
· Pastorie, Nieuwendijk 37 in Someren-Eind (± 9 personen)
· Pastorie, Kerkstraat 14 in Someren (± 9 personen)

Niet alle genoemde locaties zijn direct geschikt voor huisvesting. De komende tijd worden op diverse locaties eerst onderhouds- en/of verbouwingswerkzaamheden verricht. Daarnaast worden extra woningen aan de woningvoorraad toegevoegd in Lierop (uitbreidingsplan Gildeplein) en Someren (Groote Hoeven).

Deze woningen zullen niet exclusief voor vergunninghouders worden ingezet, maar bieden de mogelijkheid om de opvang van vergunninghouders over de gemeente te spreiden. In totaal levert dit
± 46 opvangplaatsen op.

De direct omwonenden van de opvanglocaties zijn inmiddels via een brief op de hoogte gesteld van bovengenoemde plannen. Daarnaast zijn ze uitgenodigd voor een infoavond op dinsdag 12 en donderdag 14 juli in De Ruchte in Someren, De Vurherd in Lierop en De Einder in Someren-Eind.