Van den Hoogen Recycling verplicht tot afvoer restmateriaal, bodemonderzoek en sanering gemeentegrond

De gemeente Someren heeft op woensdag 7 december Van den Hoogen Recycling in Someren-Heide verplicht om uiterlijk 16 januari 2017 het overige restmateriaal (beton, ijzer, kranen e.d.) van de brand afgevoerd te hebben.

Eerder verplichtte de gemeente de ondernemer al om de bandenresten, slib en slurry uiterlijk 21 december verwijderd te hebben. In deze nieuwe aankondiging van een ‘Last onder bestuursdwang’ verplicht de gemeente hem daarnaast om bodemonderzoek op zijn eigen terrein uit te voeren (uiterlijk 1 februari 2017) en de bodemverontreiniging te saneren van het gemeentelijk perceel dat gebruikt is voor het blussen van de brand (uiterlijk 9 januari tot uiterlijk 1 februari 2017). Als Van den Hoogen geen gevolg geeft aan deze verplichtingen, dan neemt de gemeente zelf de werkzaamheden ter hand, op kosten van de ondernemer.

De gemeente heeft deze tweede brief met (formeel) het voornemen tot een Last onder bestuursdwang op woensdag 7 december in handen gegeven van Van den Hoogen Recycling. In de brief wordt geconstateerd dat de ondernemer op alle genoemde punten in overtreding is en dat van legalisatie geen sprake kan zijn. Wel kan hij ditmaal een zogeheten zienswijze tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders inbrengen, tot uiterlijk 16 december 2016. Bij de eerder opgelegde verplichting was dat niet zo: deze had een spoedeisend karakter, vanwege de mogelijke milieuschade en de overlast.

Het bedrijf is in overtreding op grond van verschillende wetsartikelen: art 1a van de Woningwet, art 4.4 van het huidige bestemmingsplan, art 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer en art 13 van de Wet bodembescherming. Deze artikelen bepalen kortgezegd: de verplichtingen van de ondernemer om bij calamiteiten de milieuschade en verontreiniging van de bodem te beperken, daarnaar onderzoek uit te voeren en dit aan de gemeente te verstrekken, ervoor te zorgen dat een bouwwerk of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid oplevert en het verbod om het terrein te gebruiken als opslagplaats van afgedankte voorwerpen.

De gemeente adviseert Van den Hoogen om op korte termijn een plan van aanpak te overleggen hoe hij aan de verplichtingen denkt uitvoering te gaan geven. Daarnaast zal de gemeente voorbereidingen treffen voor het geval de ondernemer niet zal kunnen of willen voldoen aan de bestuursdwang.