Brief op poten naar ministerie en VNG

De gemeente Asten heeft een brief verstuurd naar diverse Ministeries en de VNG over de negatieve gevolgen die de gemeente Asten ondervindt van het huidige verdeelmodel WMO, Jeugd en Sociaal Domein.

Volgens de brief wordt in Asten al ruim dertig een doelmatig beleid gevoerd met betrekking tot het voorschrijven van medicijnen. De lokale apothekers en huisartsen hebben hierover afspraken gemaakt. Door dit terughoudend beleid tot het verstrekken van bijvoorbeeld niet meer medicijnen dan noodzakelijk, wordt veel gemeenschapsgeld bespaard. Het project zou om deze reden alleen al elders navolging verdienen. Landelijk zou dit een besparing van honderden miljoenen op kunnen opleveren. Ook vanuit milieuoogpunt is een vermindering van het medicijngebruik gewenst. In oktober. heeft het RIVM, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een rapport opgesteld waaruit blijkt dat er aanleiding is tot zorg over de effecten van geneesmiddelen op de waterkwaliteit.

Echter, dit beleid van terughoudend voorschrijven van medicijnen heeft wel nadelen voor de gemeente Asten. Uit onderzoek blijkt dat door het lagere medicijngebruik de gemeente Asten op basis van de huidige verdeelsystematiek beduidend minder geld ontvangt dan andere gemeenten. Het ziektebeeld van Asten en daaraan gekoppelde ondersteuningsbehoefte verschilt echter niet van bijvoorbeeld de buurgemeenten waar de gemeente Asten op het vlak van het sociaal domein intensief mee samenwerkt. Wat opvalt is dat Asten ten opzichte van de buurgemeenten als enige een fors tekort heeft. Het tekort wordt, naar de mening van de gemeente Asten, veroorzaakt door het lagere medicijngebruik.

Deze kwestie is door de verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder Jac Huijsmans en samen met huisartsen en apotheker regelmatig besproken met vertegenwoordigers van diverse Ministeries, VNG en andere belangenorganisaties, echter zonder concreet resultaat. Nu het tekort zich ook voor komende jaren aandient, heeft de gemeente Asten besloten een brief te sturen.

De gestuurde brief vindt u in het document.