Vier onderwijslocaties voor kern Asten en behoud scholen Ommel en Heusden

De gemeente Asten heeft in overleg met de schoolbesturen Prodas en PlatOO een nieuw Strategisch Huisvestingsplan opgesteld voor het primair onderwijs.

Doel is te komen tot een optimale huisvesting en spreiding van primair onderwijs in de kern Asten. De gemeente en de schoolbesturen constateren dat ze nu en in de toekomst te veel schoollocaties hebben in verhouding tot het kinderaantal. Daardoor is er sprake van leegstand van lokalen. Bovendien zijn diverse scholen erg verouderd en is onderhoud gewenst. Asten is daarin niet uniek. De schoolbesturen willen goede onderwijshuisvesting voor de toekomst met een goede spreiding over Asten en keuzemogelijkheden voor ouders.

Op basis van uitgebreid en gedegen vooronderzoek door gemeente en schoolbesturen en met hulp van een gespecialiseerd bureau, zijn partijen tot de conclusie gekomen dat er in Asten behoefte is aan vier onderwijslocaties met moderne schoolvoorzieningen. Op ieder van die vier locaties is een nieuw schoolgebouw nodig waarin ook kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn ondergebracht. Het Talent is al een school die aan deze behoefte voldoet.

Voor de kern Asten betekent dit dat er op termijn vier locaties overblijven, zodat er voor ouders altijd iets te kiezen is. Daarbij is gekeken naar een evenwichtige spreiding en kansen voor toekomstbestendig onderwijs in de kern Asten. Drie scholen vallen onder het bestuur van Stichting Prodas en één school onder het bestuur van PlatOO. Heusden en Ommel blijven hun onderwijsvoorziening behouden. De gemeente start met de nieuwbouw op locatie Asten-Zuid bij het Varendonck (Prodas) en Loverbosch (PlatOO). Daarna volgt de nieuwbouw en renovatie locatie Voordeldonk. Dat betekent dat de schoolgebouwen van Daltonschool Het Lover, de openbare basisscholen Het Toverkruid en De Horizon, de Lambertusschool en de Bonifatiusschool komen te vervallen.

Het is de bedoeling dat over een termijn van vijf jaar dit gehele plan wordt uitgevoerd. De bedoeling is niet alles meteen op de schop te gooien. Uitgangspunt is dat de schoolbesturen geen gebruik willen maken van noodbouwvoorzieningen. Wel is het mogelijk dat leerlingen tijdelijk ondergebracht worden in een ander schoolgebouw. Een nadere planning per school moet nog worden uitgewerkt.

De plannen zijn nu gepresenteerd en moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De bedoeling is het besluitvormingstraject voor 30 januari 2018 af te handelen.

Voor de ouders van diverse scholen vinden binnenkort informatiebijeenkomsten plaats.

De schoolbesturen gaan met teams en Medezeggenschapsraden in gesprek over de vraag welk onderwijsconcept op welke schoollocatie het beste vorm gegeven kan worden. 


Trefwoorden: