Presentatie Voorjaarsnota 2022 gemeente Asten

Wethouder van financiën Henk van Moorsel presenteerde op vrijdag 25 juni de Voorjaarsnota 2022 in het gemeentehuis in Asten.

De gemeente Asten voert al sinds jaar en dag een solide financieel beleid gericht op een duurzaam gezonde financiële positie. De laatste jaren zien ze echter dat de opgebouwde solide financiële positie steeds meer onder druk staat. 

De reservepositie van de gemeente Asten is weliswaar nog gezond, maar er zijn inmiddels al diverse bezuinigingsrondes geweest. 

De oorzaak daarvan ligt voor een belangrijk deel bij de inkomsten die de gemeente Asten van het Rijk ontvangt. Allerlei taken zijn van de Rijksoverheid naar gemeenten overgeheveld, zoals de jeugdzorg of ondersteuning zonder daarbij voldoende geld mee te geven, om de taken naar behoren uit te kunnen voeren. 

Wethouder Henk van Moorsel: ,,Er moet dus steeds geld bij. Via de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt met het Rijk gepraat over extra geld voor gemeenten. Voor Asten is duidelijk dat de koek groter moet!”

Het is op dit moment een onzekere tijd. Er spelen allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van de gemeente Asten. Het gaat om de effecten van de coronacrisis, ontwikkeling van de zorgkosten, compensatie tekorten jeugdzorg, herijking gemeentefonds, etc.

Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op de voorjaarsnota 2022. In deze voorjaarsnota wordt ervan uitgegaan dat de extra rijksmiddelen, als gevolg van de herijking van het gemeentefonds en de compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg, er komen.

Rob Fritsen

Het kabinet heeft voor 2022 een bedrag van € 1,314 miljard beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Op basis van het huidige verdeelmodel is dat voor Asten € 830.000. Voor 2023 en verder moeten nog afspraken gemaakt worden met het nieuwe kabinet. De verwachting is dat het nieuwe kabinet conform de uitspraak van de arbitragecommissie zal handelen. Daarom zijn deze aanvullende middelen structureel in de voorjaarsnota opgenomen.

Gemeenten moeten gezamenlijk tevens een bedrag besparen op zorgkosten. Hierover is nog veel onduidelijk, maar vooralsnog gaat het om een globale inschatting van € 214 miljoen in 2022 oplopend naar ruim € 1 miljard in 2028. Het Rijk is hierover met VNG in gesprek. Wat dit voor Asten gaat betekenen is niet duidelijk.  

  De voorlopige uitkomsten van de herijking gemeentefonds zijn meegenomen in deze voorjaarsnota. Voor Asten betekent dit een voordeel van € 24 per inwoner. Er zijn nog onzekerheden. De cijfers moeten nog geactualiseerd worden. De Raad voor Openbaar Bestuur moet nog advies geven en er vindt nog consultatie bij gemeenten plaats. Op dit moment is dit echter de meest reële inschatting. Bovendien heeft BZK aangegeven dat het nieuwe verdeelmodel goed in elkaar zit en dat het heel raar zou zijn als er nog grote wijzigingen plaats vinden.

Rob Fritsen

De OZB stijgt bij de Voorjaarnota 2022 met 1,5% prijsindex. De afvalstoffenheffing stijgt vooralsnog ook met 1,5%. De stijging van de afvalstoffenheffing is echter afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Deze zijn op dit moment nog onzeker, hierdoor kan het tarief nog wijzigen. De rioolheffing stijgt conform het Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 met 5,9% per jaar plus de prijsindex van 1,5%.

Uiteraard heeft het gemeentebestuur ook wensen om te investeren. Dit zijn bijvoorbeeld het faciliteren van de uitvoering van burgerinitiatieven, uitwerking van het klimaatakkoord en het verbeteren van de verkeersveiligheid Voorste Heusden-Patrijsweg in Heusden. 

In de komende periode worden alle ontwikkelingen goed gevolgd. De wensen en bedenkingen van de raad over de voorjaarsnota worden meegenomen in de begroting 2022-2025.

Rob Fritsen

Op SIRIS-tv vertelt wethouder Henk van Moorsel over de Voorjaarsnota 2022.