Begroting gemeente Asten: Asten investeert bewust

In de loop van dit jaar is de inflatie sterk afgenomen. Door de gestegen lonen en lagere energieprijzen is de koopkracht (deels) hersteld.

De economie is daardoor weer in wat rustiger vaarwater gekomen maar de vooruitzichten voor de toekomst blijven onzeker. Voor de gemeentelijke financiën geldt eigenlijk hetzelfde. Voor het jaar 2024 en ook 2025 kan de gemeente Asten een sluitende begroting presenteren met zelfs een klein plusje.

Voor het jaar 2026 zijn de vooruitzichten nog steeds zeer ongewis. Het college kiest er voor om bewust te blijven investeren in Asten. Ze werken actief binnen K80 (Belangenvereniging van kleinere gemeenten in Nederland) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om financiële zekerheid voor de toekomst veilig te stellen.

Speerpunten politieke agenda

In 2024 investeren ze in het opknappen van sportpark Heusden en de herinrichting van het park ’t Loverveld.

Daarnaast hebben ook andere zaken alle aandacht zoals:

· woningbouw in Asten, Ommel en Heusden

· inspelen op ons veranderend buitengebied

· vergroening van het centrum en buitengebied (Project Dennendijkse bossen) en versterken biodiversiteit

· inkomensondersteuning ( verhoging inkomensgrenzen minimaregelingen van 110% naar 120%)

· bevorderen sport en bewegen, gezondheid

· verhoging van subsidies voor onze welzijnsorganisaties

· centrumontwikkeling

· bereikbaarheid Asten

· bedrijventerreinen

· veiligheid

· invulling geven aan het Astens Manifest.

Rob Fritsen

Astens Manifest

Op maandag 6 maart is in aanwezigheid van minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Astens Manifest getekend. In het Asten Manifest staan kort gezegd afspraken hoe raad, college en organisatie samenwerken. De bedoeling is dat het opschrijven van de afspraken en het regelmatig evalueren daarvan, uiteindelijk leidt tot een versterking van het lokale bestuur.

Voor meer informatie zie www.asten.nl.

Lastendruk

De stijging van de lokale lastendruk blijft beperkt tot 5,1%. Dit betreft de inflatiecorrectie van 4% en de afgesproken verhoging van de rioolheffing.

Begrotingsbehandeling

De begrotingsbehandeling vindt plaats op dinsdag 7 november in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 17.00 uur.

Austeja Jonikaite van SIRIS-tv sprak na afloop van de presentatie van de begroting met wethouder Leon van de Moosdijk.